Хидраулика и пнеуматика – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 30 + 30 5
Наставници

Дарко Кнежевићредовни професор

Саша Лалошвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Механика флуида

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основе хидраулике и пнеуматике и да се упозна са савременим правцима развоја хидрауличних и пнеуматских система.

Исход учења

Студент добија јасну представу о хидраулици и пнеуматици и њиховој улози у савременим техничким системима. Студент разумије принципе рада основних хидрауличних и пнеуматских компоненти и начине њиховог повезивања у систем, који треба да обавља претходно задате функције. Студент је оспособљен да води пројекте одржавања, увођења и унапрјеђења хидрауличких и пнеуматских система у предузећима.

Садржај предмета

Увод (основне физичке величине и једначине у хидраулици, примјери примјене). Хидраулични флуиди. Хидрауличне пумпе и мотори. Хидраулични цилиндри. Закретни хидраулични мотори. Хидраулични акумулатори. Разводни вентили. Вентили притиска. Вентили протока. Пумпе са промјеном капацитета. Техника читања и цртања хидрауличних шема. Припрема и дистрибуција ваздуха под притиском. Компресори. Пнеуматске компоненте. Методе развоја пнеуматских система, пнеуматске шеме. Управљање у пнеуматским системима (са једним и више актуатора).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература
 1. Exner, H., Freitag, R., and other: Hydraulics. Basic Principles and Components., Bosch Rexroth, 2011.
 2. Aheimer, R., Ebel, F., Zimmermann, A.: Hydraulics. Basic Level, Festo, 2013.
 3. Савић, В.: Уљна хидраулика 4, ИКОС Нови Сад, 2014.
 4. Савић, В., Кнежевић, Д., Ковач, О., Тич, В.: Флуид као компонента хидрауличног и турбинског постројења, Машински факултет, Бања Лука, 2015.
 5. Кнежевић, Д., Шешлија, Д., Милашиновић, А., Лалош, С.: Хидраулика и пнеуматика, Машински факултет, Бања Лука, 2018.
Облици провјере знања

Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. Студент самостално треба да ријеши лабораторијски задатак. Колоквијуми се полажу писмено са теоријским и рачунским питањима и задацима. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Лабораторијски задатак 5
Активност на настави 5 Завршни испит 20
Колоквијум 1. и 2. 70 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама