Пропорционална и серво техника – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 30 + 30 4
Наставници

Дарко Кнежевићредовни професор

Саша Лалошвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Хидраулика и пнеуматика – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основе пропорционалне и серво хидраулике и пнеуматике и да се упозна са савременим правцима развоја те дисциплине.

Исход учења

Студент добија јасну представу о пропорционалној и серво техници и њеној улози у савременим техничким системима. Студент разумије принципе рада основних компоненти пропорционалне и серво технике и начине њиховог повезивања у систем који треба да обавља претходно задате функције. Студент је оспособљен да води пројекте увођења и унапрјеђења пропорционалне и серво технике, у техничким системима која су за то погодна, у предузећу.

Садржај предмета

Увод у технику пропорционалних вентила. Пропорционални разводни вентили. Пропорционални вентили притиска и протока. Компензација оптерећења притисним вагама. Управљачка електроника за пропорционалне вентиле. Критеријуми за пројектовање управљања пропорционалним вентилима. Пројектовање уређаја са пропорционалним вентилима.
Увод у технику сервовентила. Сервовентили, техника уређаја. Од управљања до регулационог кола. Уређаји за остваривање регулационог кола. Динамика сервовентила и њен утицај на регулационо коло. Филтрирање хидрауличних уља за хидрауличне системе са пропорционалним и серво вентилима.
Примјери изведених постројења са пропорционалним вентилима. Примјери изведених постројења са сервовентилима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература
  1. MannesmannRexroth: Proportonal and Servo Valve Technology
  2. Scholz, D., Zimmerman, A.: Proportional hydraulics, Festo, 2013.
Облици провјере знања

Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. За одабране типичне примјере из разних области индустрије потребно је ријешити лабораторијски задатак. Колоквијуми се полажу писмено са теоријским и рачунским питањима и задацима. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Активност на настави 5 Лабораторијски задатак 10
Колоквијум бр. 1 30 Завршни испит 25
Колоквијум бр. 2 30 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама