Пропорционална и серво техника
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 3П + 2В 6
Наставници

Дарко Кнежевићредовни професор

Саша Лалошвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима

Хидраулика и пнеуматика – одслушана предавања

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основе пропорционалне и серво технике и да се упозна са савременим правцима развоја те дисциплине.

Исход учења

Студент добија јасну представу о пропорционалној и серво техници и њеној улози у савременим техничким системима. Студент разумије принципе рада основних компоненти пропорционалне и серво технике и начине њиховог повезивања у систем који треба да обавља претходно задате функције. Студент је оспособљен да води пројекте увођења и унапређења пропорционалне и серво технике, у техничким системима која су за то погодна, у предузећу.

Садржај предмета

Увод у технику пропорционалних вентила. Пропорционални разводни вентили. Пропорционални вентили притиска и протока. Компензација оптерећења притисним вагама. Управљачка електроника за пропорционалне вентиле. Критеријуми за пројектовање управљања пропорционалним вентилима. Пројектовање уређаја са пропорционалним вентилима. Увод у технику сервовентила. Сервовентили, техника уређаја. Од управљања до регулационог кола. Уређаји за остваривање регулационог кола. Динамика сервовентила и њен утицај на регулационо коло. Филтрирање хидрауличних уља за хидрауличне системе са пропорционалним и серво вентилима. Примјери изведених постројења са пропорционалним вентилима. Примјери изведених постројења са сервовентилима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка. Предвиђена је посјета једном производном предузећу.

Литература
  1. Mannesmann Rexroth: Техника пропорционалних вентила и сервовентила
  2. Савић, В., Кнежевић, Д.: Збирка рјешења у хидраулици III
Облици провјере знања

Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. За одабране типичне примјере из разних области индустрије потребно је ријешити пројектни домаћи задатак. Колоквијуми се полажу писмено са теоријским и рачунским питањима и задацима. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијуми 2×30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 25 бод.
Домаћи задатак 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама