Механика флуида II
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 3П + 2В 6
Наставници

Дарко Кнежевићредовни професор

Саша Лалошвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада математичко описивање кретања флуида и да се упозна са савременим правцима развоја те дисциплине.

Исход учења

Студент добија јасну представу о савременим начинима и методама описивања струјања у механици флуида. Стиче слику цјелине проблема из ове области. Студент је оспособљен да самостално поставља и рјешава једначине за описивање конкретних случајева струјања у техничкој пракси.

Садржај предмета

Механичко-математички апарат за проучавање струјања. Кинематика флуида – други дио. Динамика савршеног флуида. Дводимензионално струјање. Примјена функција комплексних промјенљивих. Динамика вискозног флуида. Теорија сличности и димензијска анализа. Теорија о граничном слоју. Нумеричко рјешавање једначина граничног слоја – метод коначних разлика. Основна знања о турбулентном кретању флуида.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске вјежбе и консултације. Самостална рјешавање теоријских задатка.

Литература
 1. Кнежевић, Д., Милашиновић, А.: Механика флуида
 2. Обровић, Б., Петровић, С.: Механика флуида – виши курс
 3. Фанцев, М.: Механика флуида
Облици провјере знања

Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. За одабране типичне примјере из разних поглавља потребно је самостално ријешити домаће задатке. Колоквијуми се полажу писмено са теоријским и рачунским питањима и задацима. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум други 25 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 40 бод.
Колоквијум први 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама