Управљачка и комуникациона техника (Fieldbus техника)
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 3П + 2В 6
Наставници

Мирослав Рогићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Мехатроника

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студент савлада основе управљачке и комуникационе технике која се користи у машинској и процесној индустрији и упозна са савременим правцима развоја ових дисциплина.

Исход учења

Студент добија јасну спознају о савременим децентрализованим управљачким системима. Оспособљен је за правилан избор типа управљања за одговарајући задатак аутоматизације. У стању је да изврши дистрибуцију и комуникационо повезивање појединачних функционално и логички заокружених управљачких модула са оптималним комуникационим интерфејсима.

Садржај предмета

Увод у управљање и CIM. Преглед постојећих CIM модела. Дигитални управљачки системи. CNC, PLC, RC, Индустријски рачунари. Интегрисани контролери. Оперативни системи. Real time оперативни системи. Индустријске мреже. ISO-OSI референтни модел. Топологија мрежа и мрежне комуникације. Инсталациона техника. Протоколи индустријских мрежа. Индустријски Ethernet. Profibus. CAN bus. AS – Interface. DeviceNet. SERCOS .Wireless Fieldbus. Сигурносни bus-еви.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература
 1. Bender, K., Schiller, F.: Automatisierungstechnik, Lehrstuhl für Informationstechnik im Maschinenwesen, TU Muenchen, 2009.
 2. Bender, K.: Profibus der Feldbus fuer die Automation, 1. Aufl. (1990) Hanser Verlag
 3. Etschberger, K.: Controler Area Network, 2. Aufl. (2000) Hanser Verlag
 4. Furrer, F. J.: Ethernet-TCP/IP fuer Industrieautomation, 2. Aufl. (2000) Huethig Verlag Heidelberg
 5. Рогић, M.: Аутоматизација производних процеса, Машински факултет Бањалука, 2008.
Облици провјере знања

Студенти раде два лабораторијска пројекта у групама од три студента. Задатак је да изврше комуникационо повезивање задатих управљачких система и њихових актуатора и сензора. Сваки од пројеката се посебно оцјењује. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени, тј. тражи се рјешавање задатих тестова из области управљачке и комуникационе технике. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (< 50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 30 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Пројекти 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама