Технички енглески језик II – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 0+30 1
Наставници

Сања Магловстручни сарадник

Дијана Зрнићдоцент

Катедра

Катедра на матичном факултету

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Технички енглески језик I – положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да студенти унаприједе језичкe вјештинe попут професионалне комуникације помоћу вјежби слушања и конверзације о разним техничким темама, да прошире и вјежбају релевантан вокабулар који се односи на стручни енглески језик из области машинства и инжењерства уопште, те прошире знања из граматике енглеског језика.

Исход учења

Студенти треба да овладају језичким вјештинама и основним појмовима везаним за стручни енглески језик из области машинства, обнове и прошире знања из граматике, те унаприједе усмену и писмену комуникацију која одговара средњем нивоу знања страног језика. Код студената треба да се развије осјећај за продуктивни индивидуални и колективни рад у настави страног језика и ослободи их, колико је то могуће, инхибиције при његовој употреби.

Садржај предмета

1. Jointing and fixing techniques (mechanical). Bolts, screws. 2. Jointing and fixing techniques (non-mechanical). Welding, Brazing and soldering. 3. Load, stress and strain. Force, deformation and failure. Physical forces. 4. Motion and simple machines. Moving parts. Describing capabilities and limitations. 5. Energy, energy efficiency. Explaining tests and experiments (energy-efficient vehicles). 6. Heat and temperature. Discussing readings and trends. Words to describe fluctuations. 7. Fluid containment. Performance and suitability (wind turbines). Adjectives for describing performance and suitability. 8. Test. 9. Fluid pressure. Fluid dynamics. Discussing relative performance. 10. Engines and motors. Internal combustion engines. Discussing regulations and standards. 11. Transmission. Gears. Chains, sprockets and pulleys. 12. Power plants. Written instructions and notices 13. Turbines. Steam turbines. 14. Monitoring and control. Automated systems. 15. Test.

Методе наставе и савладавања градива

Вјежбе: групни и тимски рад; индивидуални рад (презентације и домаће задаће), консултације.

Литература
 1. Ibbotson, Mark: Professional English in Use – Engineering, Cambridge University Press, 2009
 2. Ibbotson, Mark: Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, 2008.
 3. Murphy, Raymond: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004.
 4. Милићевић, Јован: Речник машинске технике, Енглеско-српски – Српско-енглески, Грмеч, 2001.
Облици провјере знања

Два колоквијума (теста) или интегрални колоквијум бодовно еквивалентан колоквијумима у току семестра и завршни усмени испит.

Домаће задаће 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 50 бод.
Колоквијум 1 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама