(07О3ПММТ) Мјерна техника – ПМ

Назив предмета

МЈЕРНА ТЕХНИКА - ПМ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

V

2 П + 2 В

6

Наставници

 Горан Јотић,  виши асистент, Миодраг Хаџистевић, редовни професор

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Физика и Инжењерска статистика

Положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је да студент савлада основна знања из теорије и технике мјерења, те да их може примијенити и реализовати, а резултате мјерења обрадити, при мјерењу у области производног машинства.

Исход учења

Студент је оспособљен за коришћење савремених мјерних уређаја и инструмената. Може рјешавати средње сложене проблеме мерења неелектричних величина у области производног машинства, уз примјену савремених средстава мерења.

Садржај предмета

Увод у метрологију. Појам мјерења и контроле. Класична дефиниција мјерења. Дефиниција мјерења у теорији и техници мјерних претварача. Дефиниција мјерења у теорији информација и информационих система. Ентропија мјерења. Количина информација. Допуна класичне дефиниције мјерења. Методе мјерења. Мјерила, мјерни инструменти и мјерни системи. Основне карактеристике мјерних система. Резултати мјерења. Мјерна несигурност. Грешке мјерења. Основе производне мјерне технике. Мјерна стратегија. Мјерни простор. План мјерења и контроле. Мјерна средства. Мјерни претварачи. Оптичка и оптоелектроничка средства мјерења. Координатна мјерна техника. Мјерење облика и квалитета површина. Гранична мјерила. Обрада резултата мјерења директно и индиректно мјерених величина. Менаџмент мјерних средстава.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе (аудиторне и лабораторијске) и графички радови. У оквиру лабораторијских вјежби, појединачно и у групама изводе се практична мјерења. Графичким радовима обухваћен је прорачун и конструкција мјерила.

Литература

  • Станић, Ј.: Технолошки мјерни системи, Машински факултет, Београд, 1991.

  • Поповић, М.: Сензори и мјерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2004.

  • Станковић, Д.: Физичко-техничка мјерења, Научна књига, Београд, 2002.

Облици провјере знања

Графички радови се оцјењују. Колоквији се полажу средином и на крају семестра, а обухватају задатке и теорију. Завршни испит је усмени.

Похађање и активност на настави
5 бод.
Колоквијум 1
30 бод.
Завршни испит
30 бод.
Графички радови
5 бод.
Колоквијум 2
20 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Горан Јотић,  виши асистент

Документи

Огласна табла