Мјерна техника – ИИМ
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 3П + 2В 6
Наставници

Горан Јотићвиши асистент

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима

Физика и Инжењерска статистика – положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је да студент савлада основна знања из теорије и технике мјерења, те да их може примијенити и реализовати, а резултате мјерења обрадити, при мјерењу у области индустријског инжењерства и менаџмента.

Исход учења

Студент је оспособљен за коришћење савремених мјерних уређаја и инструмената. Може рјешавати средње сложене проблеме мjерења неелектричних величина у области индустријског инжењерства и менаџмента, уз примјену савремених средстава мjерења.

Садржај предмета

Увод у метрологију. Појам мјерења и контроле. Класична дефиниција мјерења. Дефиниција мјерења у теорији и техници мјерних претварача. Дефиниција мјерења у теорији информација и информационих система. Ентропија мјерења. Количина информација. Допуна класичне дефиниције мјерења. Методе мјерења. Мјерила, мјерни инструменти и мјерни системи. Основне карактеристике мјерних система. Резултати мјерења. Мјерна несигурност. Грешке мјерења. Основе производне мјерне технике. Мјерна средства. Мјерни претварачи. Оптичка и оптоелектроничка средства мјерења. Координатна мјерна техника. Мјерење облика и квалитета површина. Гранична мјерила. Мјерење температуре. Врсте термометара и њихова примјена. Мјеренје притиска. Манометри. Мјерење протока. Волуметријско мјерење протока. Масени проток. Менаџмент мјерних средстава.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе (аудиторне и лабораторијске) и графички рад. У оквиру лабораторијских вјежби, појединачно и у групама изводе се практична мјерења. Графичким радом обухваћен је прорачун и конструкција мјерила.

Литература
 1. Станић, J.: Технолошки мјерни системи, Машински факултет, Београд, 1991.
 2. Поповић, М.: Сензори и мјерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2004.
 3. Станковић, Д.: Физичко-техничка мјерења, Научна књига, Београд, 2002.
Облици провјере знања

Графички рад се оцјењују. Колоквији се полажу средином и на крају семестра, а обухватају задатке и теорију. Завршни испит је усмени.

Похађање наставе   Графички рад 5 бод.
Активност на настави 5 бод. Колоквијуми (2×30) 60 бод.
Завршни испит 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама