Материјали I – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 30 + 30 5
Наставници

Драгослав Добрашванредни професор

Милисав Марковићасистент

Катедра

Катедра за материјале, заваривање и металургију

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са: атомском и кристалном грађом метала, механичким и физикалним особинама, испитивањима са и без разарања, дијаграмима стања и процесима кристализације.

Исход учења

Студент је оспособљен да на основу сазнања о хемијском саставу и структурној грађи метала и легура, коришћењем дијаграма стања, метода испитивања са и без разарања одреди особине материјала и подручје њихове примјенљивости у машинским конструкцијама.

Садржај предмета

Уводна разматрања о материјалима. Атомске везе у чврстом стању примарног и секундарног типа. Кристална структура метала и кристални системи. Особине метала; густина, полиморфија, анизотропија, кристалографски правци и равни. Кристализација и несавршености кристалне решетке, дифузија, еластичне и пластичне деформације, опорављање и рекристализација. Обрада деформисањем у хладном и топлом стању. Механичка својства материјала: чврстоћа, тврдоћа, жилавост, пузање, лом и њихова статичка и динамичка испитивања на собним и повишеним температурама. Испитивања материјала без разарања. Физичка својства материјала. Технолошка својства материјала. Основи теорије легура. Равнотежни фазни дијаграми; бинарни дијаграм потпуне растворљивости, еутектички, перитектички, еутектиоидни, фазни дијаграми са интерметалним једињењем.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда семинарског задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература
 1. W. D. Callister, Jr. Material science and engineering, John Wiley & Sons, Inc. 1994
 2. Р. Липолд., А. Благојевић: Материјали у машинству, Глас, Бања Лука, 1987.
 3. Р. Зрилић: Кристализација – Фазни дијаграми стања, Бања Лука, 1988.
 4. В. Ђорђевић: Машински материјали, Универзитет у Београду, 1999.
 5. А. Благојевић, Р. Зрилић, Д. Добраш, Материјали у машинству, скрипта
Облици провјере знања

Израда семинарског задатка који се оцјењује. Два писмена колоквијума. Завршни испит је писмени и усмени.

Семинарски задатак 10 бод. 1. колоквијум 20 бод. Усмени испит 40 бод.
Активност на настави 10 бод. 2. колоквијум 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Студент мора да има одговарајуће знање из физике која се обрађује у основној и средњој школи, као и знања усвојена кроз одслушан предмет: Матерјали 1.

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама