(07О2ИМ) Индустријски менаџмент

Назив предмета

ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

III

2 П + 1 В

4

Наставници

 Горан Јањић, ванредни професор

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета јесте да се студенти упознају са основним принципима, методама и техникама управљања уопште, а посебно у индустријским предузећима. Циљ је да се усвоје знања и вештине које ће бити добра основа за даље стицање компетенција за самостално и одговорно учествовање у процесима пословног одлучивања у савременим условима.

Исход учења

Савладавањем градива из предмета Индустријски менаџмент студент ће стећи савремена знања из теорије и праксе пословног управљања уопште, а посебно у индустријским предузећима.

Садржај предмета

Менаџмент: Основни концепти и дефиниције. Основе теорије организације и менаџмента. Процеси менаџмента: планирање, организовање, вођење и контрола. Демингов круг.
Карактеристике предузећа: Предузеће и предузетништво. Предузеће и економија. Предузеће у друштвеном и природном систему. Мисија, визија и циљеви предузећа. Економске, организационе и законске перформансе предузећа. Класификација предузећа према типу власништва. Типови организационих структура предузећа. Индустријска предузећа и системи.
Системи менаџмента: Принципи менаџмента и системски приступ. Процесни модел. Јуранов и Демингов концепт квалитета. Supply chain management (SCM). JIT концепт. Структура система менаџмента. Интегрисани менаџмент системи. Стандардизација система менаџмента. Мјерење ефективности и ефикасности система менаџмента. Управљање индустријским пројектима. Основни принципи управљања знањем (knowledge management).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, анализе случајева примјене.

Литература

  • Бобрек, М., Танасић, З., Травар, М.: Процесна организација, Машински факултет, Бања Лука, 2007.

  • Зеленовић, Д.: Технологија организације индустријских система – предузећа, ФТН, Нови Сад, 2005.

Облици провјере знања

Оцјена присуства и активности на настави, оцјена колоквијума и завршни испит.

Похађање наставе
4 бод.
Колоквијум 1
25 бод.
Завршни испит
40 бод.
Активност на настави
6 бод.
Колоквијум 2
25 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

 Горан Јањић, ванредни професор

Документи

Огласна табла