Хидраулика и пнеуматика мобилних машина – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 5 30 + 30 5
Наставници

Дарко Кнежевићредовни професор

Саша Лалошвиши асистент

Катедра

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима

Механика флуида

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је анализа параметара и концепција хидрауличких и пнеуматских система код мобилних машина и возила.

Исход учења

Студент добија јасну представу о хидраулици и пнеуматици и њиховој улози у савременим системима мобилних машина и возила. Студент разумије принципе рада основних хидрауличних и пнеуматских компоненти и начине њиховог повезивања у систем. Студент је оспособљен да води пројекте одржавања хидрауличних и пнеуматских система у мобилним машинама.

Садржај предмета

Увод (основне физичке величине и једначине у хидраулици, примјери примјене). Хидраулични флуиди. Хидрауличне пумпе и мотори. Хидраулични цилиндри. Закретни хидраулични мотори. Хидраулични акумулатори. Разводни вентили. Вентили притиска. Вентили протока. Хидростатички и хидродинамички кочиони системи возила. Хидростатички системи управљања возила. Припрема и дистрибуција ваздуха под притиском. Компресори. Пнеуматске компоненте. Пнеуматски кочиони системи. Пнеуматски системи погона и управљања помоћних уређаја возила.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске и лабораторијске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература
 1. Exner, H., Freitag, R. and other: Hydraulics. Basic Principles and Components., Bosch Rexroth, 2011.
 2. Aheimer, R., Ebel, F., Zimmermann, A.: Hydraulics. Basic Level, Festo, 2013.
 3. Савић, В.: Уљна хидраулика 4, ИКОС Нови Сад, 2014.
 4. Савић, В., Кнежевић, Д., Ковач, О., Тич, В.: Флуид као компонента хидрауличног и турбинског постројења, Машински факултет, Бања Лука, 2015.
 5. Кнежевић, Д., Савић, В., Шешлија, Д.: Хидраулика и пнеуматика (уџбеник у припреми).
Облици провјере знања

Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова из садржаја наставе на крају неких часова. За одабране типичне примјере потребно је ријешити пројектни домаћи задатак. Колоквијуми се полажу писмено са теоријским и рачунским питањима и задацима. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Домаћи задатак 5 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 35 бод.
Колоквијум 1+2 35+35 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама