Економика заштите на раду – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 30 + 15 4
Наставници

Зорана Танасићванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да студенти стекну неопходна теоријска и практична знања из области економике предузећа и економике заштите на раду и да изуче и разумију структуру трошкова пословања, трошкова заштите на раду и њихов утицај на успјешност пословања.

Исход учења

Студенти ће бити у стању да објасне улогу и препознају значај заштите на раду и њен утицај на резултате пословања, при чему ће бити у могућности да протумаче и проуче основне принципе пословања предузећа као и да анализирају и упореде показатеље успјешности пословања (продуктивност, економичност и рентабилност). Студенти ће бити оспособљени да врше анализе и прорачуне утрошака и трошкова насталих у процесу производње производа и услуга и њихов утицај на заштиту на раду. Студенти ће бити у стању да препознају, истраже, организују и проводе инвестиционе одлуке са циљем унапрјеђења заштите на раду и повећања ефикасности и ефективности пословања.

Садржај предмета

Увод у теорију предузећа, економику предузећа, економику заштите на раду и технике оптимизације. Анализа потражње, оцјена потражње и прогнозирање потражње. Теорија и оцјењивање: прихода, производње, утрошака, трошкова и профита. Средства предузећа (обртна и основна). Методе обрачуна амортизације. Управљање залихама. Управљање трошковима: фиксни и варијабилни. Праг економичности. Показатељи успјешност пословања (продуктивност, економичност и рентабилност) у пословним системима. ЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕ НА РАДУ: Неповољни услови рада и незгоде на раду. Негативне непосредне посљедице: Појам и класификација. Исказивање непосредних посљедица у апсолутним и релативним показатељима. Економске (посредне) посљедице: Појам и класификација. Губици и издаци предузећа због незгода на раду. Утицај заштите на раду на продуктивност, економичност и рентабилност рада – мјерење. Губитак укупног прихода и дохотка. Појам и значај инвестиција. Економска анализа инвестиција предузећа у заштиту на раду – инвестиционе одлуке.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и семинарски рад. Тимска израда и презентација семинарског рада. Крајем семестра је предвиђена посјета пословном систему.

Литература
 1. Спасић, Д.: Економика заштите на раду, Факултет заштите на раду, Ниш, 2003.
 2. Берберовић, Ш. и др.: Економика предузећа, Економски факултет, Бања Лука, 2005.
 3. Салваторе, Д.: Економија за менаџере, Мате, Загреб, 1989.
 4. Дицков, В. и др.: Економика – модерна, Стилос, Нови Сад, 2004.
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студенти у мањим групама раде конкретан задатак који за циљ има примјену стеченог знања у реалним условима пословања. Два колоквијума су у писаној форми. Завршни испит је усмени и односи се само на теоријска питања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми I, II 50 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Семинарски рад 10 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама