(16‐Б20ОТМ) Отпорност материјала

Назив предмета

ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

II

3 П +3 В

8

Наставници

Др Страин Посављак, ванр. проф

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Механика I (Статика)

Положен испит

Циљеви изучавања предмета:

Оспособљавање студента за разумијевање и рјешавање проблема чврстоће, крутости,стабилности и димензионисања линијских елемената конструкција, изложених различитим видовима оптерећења.

Исходи учења (стечена знања):

Студент је оспособљен да код линијских елемената конструкција:

  • Анализира помјерања, напоне и деформације,

  • Реши проблем чврстоће, крутости и стабилности,

  • Изврши димензионисање,

  • Препозна и ријеши статички одређене и статички неодређене проблеме,

  • Примјени одговарајућу хипотезу о разарању материјала за случај сложеног оптерећења.

Садржај предмета:

Увод: Предмет, задаци и веза OM са другим наукама, Оптерећење, геометрија и материјали ЕК,Унутрашње силе, Напони и напонско стање у тачки, Помјерања и деформације, Опште оптерећени линијски ЕК, Основне претпоставке и принципи. Затезање/притисак штапова: Деформације,Напони, Пресјечне величине, Штап у хомогеном температурном пољу, Штапови оптерећени сопственом тежином, Ротациони штапови, Статички неодређени проблеми, Штапне конструкције,Ограничења, Испитивање материјала затезањем, Гранични и дозвољени напони, Чврстоћа,крутост, носивост и димензионисање. Анализа напона/деформација: Равно стање напона/деформација, Просторно стање напона, Уопштени Хуков закон. Практични проблеми смицања: Прорачун. Геометријске карактеристике попречних пресјека: Статички моменти,Моменти инерције, Моров круг и елипса инерције, Моменти отпора. Увијање штапова кружног/кружно-прстенастог попречног пресјека: Напони, Деформисање, Пресјечни моменти,Чврстоћа, крутост и носивост, Лака трансмисиона вратила, Статички неодређени проблеми,Оштећења. Равно савијање: Чисто и попречно савијање греда, Деформације, Напони, Рационални облици и степен искоришћења попречних пресјека греда, Чврстоћа и димензионисање, Греде (Идеални облици, Ојачавање ламелама, Деформисање простих греда, конзола и греда са препустима, Статички неодређени проблеми, Косо савијање: Напони, Неутрална оса. Ексцентрично затезање/притисак штапова: Напони, Неутрална оса, Језгро пресјека. Извијање штапова: Извијање у еластичној и нееластичној области. Енергетски методи: Деформацијски рад и енергија, Теореми, Максвел‐Морови интеграли, Минимум потенцијалне енергије, Канонске једначине метода сила. Хипотезе о разарању материјала: Анализа и примјена.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе, израда графичких радова (ГР) и самостална припрема за све облике провјере знања

Литература:

  • Посављак, С.: Отпорност материјала I, Машински факултет, Бања Лука,2014.

  • Благојевић, Д., Добраш, Д.: Отпорност материјала, Машински факултет, Бања Лука,2001.

  • Ружић, Д., Чукић, Р.: Отпорност материјала I и II, Машински факултет, Београд,1990.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Одбрана 2 самостално израђена ГР (задаци),2 колоквијума (1. Колоквијум је условљен одбрањеним 1. ГР, а 2. Колоквијум је условљен положеним 1. Колоквијумом и одбраљеним 2. ГР)или писмени испит бодовно еквивалентан колоквијумима (задаци) и усмени испит (теорија).

Настава (похађање и активност)

10 бод.

1. колоквијум

20 бод.

Усмени испит

40 бод.

Графички радови

10 бод.

2. колоквијум

20 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Потребна знања из Механике I(Статике) и Више математике.Овјера предмета је условљена са мин.80% присустава на П и В и са 2 одбрањена графичка радa.

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Страин Посављак, ванр. проф

Документи

Огласна табла