Заваривање и термичка обрада (ПМ)– 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 45 + 30 6
Наставници

Драгослав Добрашванредни професор

Милисав Марковићасистент

Катедра

Катедра за материјале, заваривање и металургију

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Материјали 1 и Материјали 2 – положени испити из предмета

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са основама: технологија спајања метала заваривањем, избора додатног материјала за заваривање, термичке обраде и контроле квалитета заварених спојева и основног материјала.

Исход учења

Студент је оспособљен да може правилно одабрати поступак припреме и заваривања металних склопова уз истовремен правилан избор додатног материјала и термичке обраде. Такође, оспособљен је да зна пројектовати технологију заваривања, термичке обраде, те контролу заварених спојева и основног материјала.

Садржај предмета

Физички основи и класификација поступака заваривања. Теорија заваривачког лука. Ручно електролучно заваривање. Заваривање под прахом. Заваривање у заштитном гасу. Заваривање електричним отпором. Гасно заваривање. Специјални поступци заваривања. Додатни и помоћни материјали у заваривању – избор и захтјеви. Заваривачка опрема, уређаји и пристроји. Технике сродне завривању. Металургија заваривања челика. Заварљивост неких метала. Преглед и подјела поступака жарења. Побољшање обрадивости пластичном деформацијом и резањем код челика. Хомогенизационо и рекристализационо жарење. Уклањање заосталих напона. Нормализационо жарење. Каљење и поступци каљења. Врсте и значај побољшања на механичке особине и степен искоришћења челика. Површинско ојачавање, подјела и врсте поступака: цементација, карбонитрирање, нитроцементација и нитрирање – утицај на експлоатационе особине челика. Површинска каљења. Испитивање и контрола након заваривања и термичке обраде. Заштита на раду при извођењу термичке обраде и заваривања.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда семинарског задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература
 1. Благојевић, А.: Заваривање, Машински факултет Бањалука, 1990.
 2. Пантелић, И.: Технологија термичке обраде I и II, Нови сад, 1995.
 3. Бајић, Б.: Електролучно заваривање у заштити активног и инертног гаса МИГ-МАГ
 4. Пашић, С.: Заштитни гасови за МИГ-МАГ заваривање
 5. Делић, Б.: Заваривање волфрамовом електродом – ТИГ
Облици провјере знања

За одабрани материјал студент треба да уради семинарски рад који обухвата избор поступка заваривања, додатног материјала и термичке обраде. Колоквијум може бити писмени испит или практични рад. Активност на настави се процјењује евалуацијом усвојених садржаја наставе на крају неких часова и оцјеном лабораторијских вјежби. Завршни испит је писмени и усмени.

Активност на настави 10 бод. 2. колоквијум 20 бод.
Семинарски рад 10 бод. Завршни испит 40 бод.
1. колоквијум 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама