Управљање знањем
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 3 3П + 2В 5
Наставници

Мирослав Бобрекредовни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима

Управљање пројектима – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студент упозна са савременим методама организације иновационих процеса у организацијама, те да буде активни учесник организације која учи и друштва знања.

Исход учења

Студент ће бити упознат са појмовним основама знања и комплементарних психо-социјалних категорија. Биће оспособљен да организује иновационе процесе у организацији од прикупљања идеја, њихове валоризације до реализације у иновираном или новом производу. Биће упознат са системом патентирања и заштите интелектуалне својине.

Садржај предмета

Етимологија појмова: податак, информација, знање, мудрост. Знање као конкурентска предност на тржишту. Систем управљања иновацијама и унапређењима у организацији. Организација која учи. Друштво знања. Друштвени иновативни концепти и покрети. Технолошки паркови и иновациони центри. Системи заштите интелектуалне својине, нормативна и законска основа. Патенти. Методологија пријаве и заштите патентних права. Информациони системи за управљање знањем.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, пројектни рад. Израда пројекта пријаве иновације унутар организације и патентном заводу. Истраживање Интернетом и студија случаја организације која учи.

Литература
 1. Hislop, H.: Knowledge management, Oksford university press, 2009.
 2. Петковић, Д.: Технолошки паркови, Машински факултет, Зеница, 2007.
 3. Закон о заштити интелектуалне својине
Облици провјере знања

Кроз пројектни рад тим студената рјешава практичан задатак истраживања и презентације студија случаја. Оцјењује се пројектни рад у цјелини. Студенти појединачно израђују патентну пријаву за одабран примјер. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени у облику рјешавања задатих тестова из области управљања знањем. Завршни испит је усмени.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 20 бод.
Пројекти 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама