(М2УП) Управљање пројектима

Назив предмета

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б70УПП

Обавезни

III

2 П + 3 В

6

Наставници

 Горан Јањић,  ванредни професор

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Индустријски менаџмент

Положен предмет

Циљ изучавања предмета

Стицање основних знања о управљању пројектима и савладавање методологије управљања пројектима која се може примијенити на конкретним примјерима у пракси.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да идентификује пројектне идеје, да формира и презентира приједлог пројекта, изради план, прати динамику реализације, припрема извјештаје за преиспитивање пројекта. Биће оспособљен за коришћење софтвера за управљање пројектима.

Садржај предмета

Појам и врсте пројеката, животни циклус пројекта. Функционалне области пројект менаџмента, концепти управљања пројектима. Организација за управљање пројектима, Управљање људским ресурсима. Планирање циљева и структуре пројекта. Планирање времена реализације пројекта, планирање ресурса. Планирање трошкова пројекта, управљање ризиком пројекта. Методе и технике пројект менаџмента. Реализација пројекта: управљање уговарањем, управљање квалитетом пројекта, управљање комуникацијама у пројекту, управљање промјенама у пројекту, праћење и контрола реализације пројекта, систем извјештавања о реализацији пројекта. Рачунарски програми за управљање пројектом.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе, пројектни рад. Тимска израда пројекта коришћењем софтверског алата. Презентација пројектне идеје и завршног пројекта.

Литература

  • Јовановић, П.: Управљање пројектом: Project Management, Факултет организационих наука, Београд 2004.

  • Бобрек, М., Танасић, З., Совиљ, П.: Управљање пројектима, Машински факултет, Бањалука, 2006.

  • Phillips, Ј., Bothell, Т., Snead, L.: The Project Management Scorecard, Butterworth Heinemann, Elsevier, 2002.

Облици провјере знања

Кроз пројектни рад тим студената рјешава практичан пројектни задатак. Оцјењује се пројектни рад у цјелини. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени рјешавањем задатих тестова. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе
5 бод.
Колоквијуми
40 бод.
Завршни испит
25 бод.
Активност на настави
5 бод.
Пројекат
25 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

 Горан Јањић,  ванредни професор

Огласна табла