Управљање пројектима у енергетици – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 8 45 + 30 5
Наставници

Здравко Миловановићредовни професор

Горан Јањићванредни професор

Винко Бабићванредни професор

Јован Шкундрићвиши асистент

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Катедра за хидро и термоенергетику

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање практичних знања о управљању пројектима и савладавање методологије управљања пројектима која се може примијенити на конкретним примјерима у пракси у области енергетике. Упознавање студената са методологијама управљања интернационалним пројектима и обука студената за припрему и пријављивање пројеката те коришћење домаћих и страних структурних и развојних фондова за финансирање пројеката. Упознавање студената са појмом пројекат, значајним процесима за управљање пројектима и стицање знања и вјештина потребних за покретања и управљање пројектима унапрјеђења и примјене савремених технологија. Усвајање знања о постојећим стандардима и методологијама и неопходности практичне примјене знања управљања пројектима у свим пословним подручјима. Кроз предмет се приказује како сложени ИТ пројекти могу бити ефективно испланирани, реализовани и надзирани. Који алати и методе се користе у појединим фазама развоја и на који начин се све то примјењује у пракси.

Исход учења

Студент ће бити способан да у будућој пракси примјењују управљање енергетским пројектима по свјетски прихваћеној методологији уз коришћење софтвера за управљање пројектима, односно биће способан да идентификује пројектне идеје, креира и презентује приједлог пројекта, прорачуна потребне ресурсе и прати динамику реализације пројекта и учествује у његовој евалуацији. Такође, студент ће стећи компетенције за примјену добре праксе и ефикасног одлучивања у цијелом циклусу управљања пројектима (од припреме, преко идентификације, формулисања, спровођења и евалуације пројекта). Након одслушаног предмета студенти ће бити оспособљени за иницирање пројеката, самостално рјешавање конкретних задатака. Биће упознати са основним процесима, контролама и савременим методама, које се користе у примјени нових технологија и обучени за учествовање и вођење пројеката.

Садржај предмета

Теоријска настава: Појам и врсте пројеката. Дефиниција инвестиционог пројекта. Учесници у реализацији пројекта. Фазе пројекта. Фазе у реализацији пројекта са становишта инвеститора. Стандарди и методологије управљања пројектима. Организација за управљање пројектима. Пројектни тим. Постављање захтјева и циљева пројекта. Анализа изводљивости пројекта. Израда плана пројекта. Идентификација и процјена ризика пројекта. Вођење и праћење пројекта. Услуге консултанта према FIDIC-у и Економској комисији за Европу (ЕЦЕ). Управљање обимом пројекта. Управљање интеграцијом. Управљање временом. Управљање трошковима. Управљање квалитетом пројекта. Управљање ресурсима. Управљање комуникацијом на пројекту. Управљање ризиком. Управљање набавком. Услови и начин плаћања. Упит и понуда. Врсте уговора (према предмету обавезе извођача и према начину утврђивања цијене). Методологије управљања пројектима развоја базираног на ИТ. Управљање подацима из пројекта. Праћење и контрола реализације пројекта. Управљање промјенама у пројекту. Агилно управљање пројектима. Рачунарски програми за управљање пројектом. Међународни и национални развојни програми и фондови. Правила и могућности пријаве и коришћења међународних фондова. Међународни пројекти. Оперативне смјернице управљања пројектним циклусом (ЕУ методологија). Обрасци, правила и ограничења потребна за пријаву и писање пројекта. Алати и технике ефикасног управљања пројектним циклусом.
Практична настава: Аудиторне вјежбе (У оквиру одабраног софтвера за управљање пројектима реализоваће се сљедеће вјежбе: Опис активности пројекта и дефинисање веза између активности, Израда именика ресурса и распоређивање ресурса у оквиру пројекта, Праћење реализације пројекта, Израда извјештаја). Семинарски рад (Израда плана конкретног пројекта из области енергетике у одабраном софтверском пакету. Примјена програма у управљању пројектима. Уношење активности пројекта. Израда динамичког плана и повезивање активности у пројекту. Одређивање ресурса и трошкова. Праћење реализације пројекта). Лабораторијске вјежбе (Израда програма за реализацију динамичког плана и повезивање активности у пројекту).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања у писаном и дјелимично електронском облику, aудиторна вјежбања у писаном облику, огледни примјери рачунских задатака, кoмпјутерска подршка. Самостална израда и презентација семинарског рада.

Литература
 1. Kerzner, H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, New Jersey, 2009.
 2. Јовановић, П.: Управљање пројектом: Project Management, Факултет организационих наука, Београд 2004.
 3. Project Cycle Management Guidelines, European Commission, 2004.
 4. Logical Framework Matrix – LFM, European Commission, 2004.
Облици провјере знања

Колоквијуми према правилима студирања, семинарски рад и завршни испит. Кроз семинарски рад студент рјешава практичан проблем.

Похађање наставе 5 Колоквијуми, I+II 20+20
Активност на настави 5 Завршни испит 30
Семинарски рад 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама