(16‐Б70УПП) Управљање пројектима

Назив предмета

УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б70УПП

Обавезни

VII

2 П + 2 В

5

Наставници

др Горан Јањић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Стицање практичних знања о управљању пројектима и савладавање методологије управљања пројектима која се може примијенити на конкретним примјерима у пракси. Упознавање студената са методологијама управљања интернационалним пројектима и обука студената за припрему и пријављивање пројеката, учествовање на међународним пројектима, те коришћење домаћих и страних структурних и развојних фондова за финансирање пројеката.

Исход учења

Студент ће бити способан да у будућој пракси примјењују управљање пројектима по свјетски прихваћеној методологији уз коришћење софтвера за управљање пројектима, односно биће способан да идентификује пројектне идеје, креира и презентује приједлог пројекта, прорачуна потребне ресурсе и прати динамику реализације пројекта и учествује у његовој евалуацији.Такође, студент ће стећи компетенције за примјену добре праксе и ефикасног одлучивања у цијелом циклусу управљања пројектима (од припреме, преко идентификације, формулисања,спровођења и евалуације пројекта).

Садржај предмета

Појам и врсте пројеката. Методологије управљања пројектима. Организација за управљање пројектима. Пројектни тим. Постављање захтјева и циљева пројекта. Анализа изводљивости пројекта. Израда плана пројекта. Идентификација и процјена ризика пројекта. Вођење и праћење пројекта. Управљање подацима из пројекта. Праћење и контрола реализације пројекта.Управљање промјенама у пројекту. Рачунарски програми за управљање пројектом. Међународни и национални развојни програми и фондови. Оквирне политике и стратегије за коришћене међународних развојних програма. Правила и могућности пријаве и коришћења међународних фондова. Међународни пројекти. Оперативне смјернице управљања пројектним циклусом (ЕУ методологија). Обрасци, правила и ограничења потребна за пријаву и писање пројекта. Алати и технике ефикасног управљања пројектним циклусом.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда и презентовање пројектног рада уз коришћење специјализованих софтвера.

Литература

  • Kerzner, H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, New Jersey, 2009.

  • Јовановић, П.: Управљање пројектом: Project Management, Факултет организационих наука, Београд 2004.

  • Project Cycle Management Guidelines, European Commission, 2004.

  • Logical Framework Matrix – LFM, European Commission, 2004.

Облици провјере знања

Колоквијум средином семестра, семинарски рад и завршни испит. Кроз пројектни рад студент рјешава практичан пројектни задатак.
Активност на настави
5 бод.
Пројектни рад
35 бод.
Колоквијум
30 бод.
Завршни испит
30 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

др Горан Јањић, доцент

Огласна табла