Управљање пројектима – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 7 30 + 30 5
Наставници

Горан Јањићванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање практичних знања о управљању пројектима и савладавање методологије управљања пројектима која се може примијенити на конкретним примјерима у пракси. Упознавање студената са методологијама управљања интернационалним пројектима и обука студената за припрему и пријављивање пројеката, учествовање на међународним пројектима, те коришћење домаћих и страних структурних и развојних фондова за финансирање пројеката.

Исход учења

Студент ће бити способан да у будућој пракси примјењују управљање пројектима по свјетски прихваћеној методологији уз коришћење софтвера за управљање пројектима, односно биће способан да идентификује пројектне идеје, креира и презентује приједлог пројекта, прорачуна потребне ресурсе и прати динамику реализације пројекта и учествује у његовој евалуацији. Такође, студент ће стећи компетенције за примјену добре праксе и ефикасног одлучивања у цијелом циклусу управљања пројектима (од припреме, преко идентификације, формулисања, спровођења и евалуације пројекта).

Садржај предмета

Појам и врсте пројеката. Методологије управљања пројектима. Организација за управљање пројектима. Пројектни тим. Постављање захтјева и циљева пројекта. Анализа изводљивости пројекта. Израда плана пројекта. Идентификација и процјена ризика пројекта. Вођење и праћење пројекта. Управљање подацима из пројекта. Праћење и контрола реализације пројекта. Управљање промјенама у пројекту. Рачунарски програми за управљање пројектом. Међународни и национални развојни програми и фондови. Оквирне политике и стратегије за коришћене међународних развојних програма. Правила и могућности пријаве и коришћења међународних фондова. Међународни пројекти. Оперативне смјернице управљања пројектним циклусом (ЕУ методологија). Обрасци, правила и ограничења потребна за пријаву и писање пројекта. Алати и технике ефикасног управљања пројектним циклусом.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне и лабораторијске вјежбе. Израда и презентовање пројектног рада уз коришћење специјализованих софтвера.

Литература
 1. Kerzner, H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley & Sons, New Jersey, 2009.
 2. Јовановић, П.: Управљање пројектом: Project Management, Факултет организационих наука, Београд 2004.
 3. Project Cycle Management Guidelines, European Commission, 2004.
 4. Logical Framework Matrix – LFM, European Commission, 2004.
Облици провјере знања

Колоквијум средином семестра, семинарски рад и завршни испит. Кроз пројектни рад студент рјешава практичан пројектни задатак.

Активност на настави 5    
Пројектни рад 35 Завршни испит 30
Колоквијум 30 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама