Управљање производњом – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 8 45 + 30 7
Наставници

Зорана Танасићванредни професор

Мирослав Бобрекредовни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је пружити студентима одговарајуће образовање из области управљања производним системима, неопходно за рјешавање практичних проблема.

Исход учења

Студент ће бити у стању да:

 • Студент ће бити у стању да у реалном систему (предузећу) управљају активностима планирања, материјалног обебјеђења и расподјеле послова у процесу производње.
 • Да у реалном систему развије и имплементира документацију неопходну за прикупљање података и праћење процеса производње.
Садржај предмета
 1. Основи теорије управљања производњом
 2. Идентификација и класификација елемената производње
 3. Процеси управљања производњом (предвиђање, припрема техничких подлога, планирање, материјално обезбјеђење, расподјела посла, производња и контрола...)
 4. Методе и технике управљања производњом
 5. Информациони системи у управљању производњом
 6. Симулације у управљању производњом.
Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, самостална израда семинарских радова за реалан производни систем.

Литература
 1. Сорак, М.: Управљање индустријским системима, Бања Лука, 2015.
 2. Зеленовић, Д.: Управљање производним системима, ФТН-ИИС, Нови Сад 2004.
 3. Ћосић, И., Максимовић, Р.: Производни менаџмент, ФТН-ИИС, Нови Сад 2003.

Додатно:

 1. Имај, М.: Кајзен, кључ јапанског пословног успјеха, Монои Мањана, Београд 2008.
Облици провјере знања

Кроз семинарске радове студент рјешава практичне задатке везане за примјену процеса управљања производним системима. Семинарски рад се оцјењује.
Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (< 50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 Семинарски рад 15
Колоквијум 1 25 Завршни испит 30
Колоквијум 2 25 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама