(16‐Б80УЉР) Управљање људским ресурсима

Назив предмета

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16-Б80УЉР

Обавезни

8

2 П + 2 В

6

Наставници

Др Зорана Танасић, доц.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је упознати студенте са улогом и значајем људских ресурса у пословном систему и савременом окружењу. Такође, циљ је да студенти овладају потребним знањима и вјештинама савременог приступа за изучавање: људских карактеристика појединца, понашања запослених, управљања људским ресурсима и усклађивања циљева организације са циљевима запослених.

Исход учења

Студенти ће бити у стању да: дефинишу и објасне појам и значај организационог понашања и управљања људским ресурсима; препознају и процјене личност и способност индивидуалног учења као и да изврше селекцију кандидата и запослених у организацији; опишу и образложе групе, тимове и вођство у организацији; представе начин рјешавања конфликта и процес провођења ефикасне комуникације и доношења одлука; наведу и протумаче врсте и процесе организационе културе и организационог учења; припреме и процјене обуку и развој запослених; испитају и вреднују перформансе запослених (индивидуално и у тиму) и изврше анализу и прилагоде систем награђивања.

Садржај предмета

Појам и развој научне области менаџмента људских ресурса. Дефинисање улоге и значаја управљања људских ресурса у организацији и изазови савременог окружења. Планирање и пријем људских ресурса. Анализа радног мјеста. Регрутовање потенцијалних кандидата. Селекција људских ресурса у организацији. Организациона клима и култура. Вриједности ставови и мотивација запослених. Особине личности менаџера. Спремност за промјене запослених – стварање учећих организација и економије знања. Мотивација за рад - систем награђивања запослених. Оцјењивање перформанси запослених. Групе и тимови у организацији. Моћ и конфликти у организацији. Комуникација и доношење одлука. Стрес у организацији – задовољство послом.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и тимска израда и презентација семинарски рад.

Литература

Основна литература:

  • Грубић-Нешић, Л.: Развој људских ресурса, АБ Принт, Нови Сад, 2005.

  • Петровић, М, и др.: Организација, Економски факултет, Београд, 2009.

Додатна литература:

  • Mondy, W.: Human Resource Management, Prentice Hall, 2005

  • Gomey-Mejia, L., Balkin ,D., Cardy, R.: Managing Human Resources, 2004

Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студенти у мањим групама раде конкретан задатак који за циљ има примјену стеченог знања у реалним условима пословања. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је усмени и односи се само на теоријска питања.
Похађање и активност на настави
5 бод.
Семинарски рад
15 бод.
Завршни испит
40 бод.
Колоквијуми
40 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Зорана Танасић, доц.

Огласна табла