Управљање људским ресурсима – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 8 30 + 30 6
Наставници

Зорана Танасићванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је упознати студенте са улогом и значајем људских ресурса у пословном систему и савременом окружењу. Такође, циљ је да студенти овладају потребним знањима и вјештинама савременог приступа за изучавање: људских карактеристика појединца, понашања запослених, управљања људским ресурсима и усклађивања циљева организације са циљевима запослених.

Исход учења

Студенти ће бити у стању да: дефинишу и објасне појам и значај организационог понашања и управљања људским ресурсима; препознају и процјене личност и способност индивидуалног учења као и да изврше селекцију кандидата и запослених у организацији; опишу и образложе групе, тимове и вођство у организацији; представе начин рјешавања конфликта и процес провођења ефикасне комуникације и доношења одлука; наведу и протумаче врсте и процесе организационе културе и организационог учења; припреме и процјене обуку и развој запослених; испитају и вреднују перформансе запослених (индивидуално и у тиму) и изврше анализу и прилагоде систем награђивања.

Садржај предмета

Појам и развој научне области менаџмента људских ресурса. Дефинисање улоге и значаја управљања људских ресурса у организацији и изазови савременог окружења. Планирање и пријем људских ресурса. Анализа радног мјеста. Регрутовање потенцијалних кандидата. Селекција људских ресурса у организацији. Организациона клима и култура. Вриједности ставови и мотивација запослених. Особине личности менаџера. Спремност за промјене запослених – стварање учећих организација и економије знања. Мотивација за рад - систем награђивања запослених. Оцјењивање перформанси запослених. Групе и тимови у организацији. Моћ и конфликти у организацији. Комуникација и доношење одлука. Стрес у организацији – задовољство послом.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и тимска израда и презентација семинарски рад.

Литература
 1. Грубић-Нешић, Л.: Развој људских ресурса, АБ Принт, Нови Сад, 2005.
 2. Петровић, М, и др.: Организација, Економски факултет, Београд, 2009.

Додатна литература:

 1. Mondy, W.: Human Resource Management, Prentice Hall, 2005
 2. Gomey-Mejia, L., Balkin ,D., Cardy, R.: Managing Human Resources, 2004
Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студенти у мањим групама раде конкретан задатак који за циљ има примјену стеченог знања у реалним условима пословања. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је усмени и односи се само на теоријска питања.

Похађање и активност
на настави
5 Колоквијуми 40
Завршни испит 40
Семинарски рад 15 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама