Управљање квалитетом – ПМ – 2016

Назив предмета

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б81УПК

Изборни

VIII

2 П + 2 В

5

Наставници

Проф. др Мирослав Бобрек, др Горан Јањић, доцент, др Зорана Танасић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области система менаџмента квалитетом и оспособљавање за примјену инжењерских метода квалитета у индустријским системима. Упознавање са основним међународним стандардима менаџмента.

Исход учења

Студент ће бити у стању да:
  • објасни принципе организације и управљања квалитетом и начин како се ови принципи могу примијенити у организацији.

  • објасни фазе имплементације система управљања квалитетом

  • одабере и примјени одговарајуће статистичке, инжењерске и управљачке методе и технике за мјерење, анализу и унапрјеђење квалитета,

  • креира потребну документацију за контролу производа и провођење интерне провјере,

  • врши анализу и оцјену ефикасности и ефективности процеса у оквиру пословног система.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције организације и управљања. Теоријске основе менаџмента квалитетом. Принципи менаџмента квалитетом и процесни модел. Систем менаџмента квалитетом – QMS, Трансформациони процеси. Организациона структура. Процеси мјерења, анализе и унапрјеђења. Процеси менаџмента квалитетом. Документација система квалитета и стандарди ISO 9000. Управљање ризиком, Стандарди ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000. Интегрисани менаџмент системи, пословна изврсност, TQM. Програм дизајнирања, пројектовања и имплементације QMS-а у организацији. Интерне провјере и унапрјеђење QMS-а. Студиј случаја – QMS у МСП. Статистичке, инжењерске и менаџерске методе у QMS-у. Показатељи успјешности пословања

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, вјежбе уз примјену рачунара, анализе случајева примјене, израда семинарског рада. Посјета индустријском предузећу у којем је успостављен QMS.

Литература

  • Бобрек, М.: QMS Design, Машински Факултет, Бања Лука, 2000.

  • Јуран, Ј. М., Грина, Ф. М.: Планирање и анализа квалитете, Мате, Загреб, 1999.

Облици провјере знања

Два колоквијума, семинарски рад и завршни испит.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијум 1
35 бод.
Завршни испит
30 бод.
Колоквијум 2
30 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Проф. др Мирослав Бобрек, др Горан Јањић, доцент, др Зорана Танасић, доцент

Огласна табла