Управљање квалитетом – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 45 + 30 6
Наставници

Горан Јањићванредни професор

Мирослав Бобрекредовни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области система менаџмента квалитетом и оспособљавање за примјену инжењерских метода квалитета у индустријским системима. Упознавање са основним међународним стандардима менаџмента.

Исход учења

Студент ће бити у стању да:

 • објасни принципе управљања квалитетом и начин како се ови принципи могу примијенити у организацији,
 • идентификује кључне аспекате циклуса побољшања квалитета,
 • Објасни фазе имплементације система управљања квалитетом
 • одабере и примјени одговарајуће статистичке, инжењерске и управљачке методе и технике за мјерење, анализу и унапрјеђење квалитета,
 • критички процијени организационе и комуникационе захтјеве, те захтјеве за тимским радом потребне за ефикасно управљање квалитетом.
Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције. Теоријске основе менаџмента квалитетом. Принципи менаџмента квалитетом и процесни модел. Систем менаџмента квалитетом – QMS, Трансформациони процеси. Процеси мјерења, анализе и унапрјеђења. Процеси менаџмента квалитетом. Документација система квалитета и стандарди ISO 9000. Управљање ризиком, Стандарди ISO 14000, OHSAS 18000, ISO 22000. Интегрисани менаџмент системи, пословна изврсност, TQM, CE означавање. Програм дизајнирања, пројектовања и имплементације QMS-а у организацији. Интерне провјере и унапрјеђења QMS-а. Студија случаја – QMS у МСП. Студија случаја – QMS у услугама. Статистичке, инжењерске и менаџерске методе у QMS-у.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, вјежбе уз примјену рачунара, анализе случајева примјене, израда семинарског рада. Посјета индустријском предузећу у којем је успостављен QMS.

Литература
 1. Бобрек, М.: QMS Design, Машински Факултет, Бања Лука, 2000.
 2. Бобрек, М., Милекић, М., Мацановић, К.: Управљање квалитетом, Универзитет у Источном Сарајеву, 2014.
 3. Јуран, Ј. М., Грина, Ф. М.: Планирање и анализа квалитете, Мате, Загреб, 1999.
Облици провјере знања

Два колоквија, семинарски рад и завршни испит.

Активност на настави 5 бод. Завршни испит 30 бод.
Колоквијум 1 35 бод.    
Колоквијум 2 30 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама