Управљање инвестицијама
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 2 2П + 2В 5
Наставници

Драган Миловановићдоцент

Саша Вученовићдоцент

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Примарни циљ изучавања овог предмета је савладавање процедура креирања и управљања инвестиционих пројеката, те оцјењивање њихове рентабилности и економичности, оцјењивање карактера тржишта, утврђивање нивоа концентрације и његове цикличности. Предмет обухвата и основне облике организовања предузећа у модерним тржишним привредама, облике њиховог финансирања.

Исход учења

Студент ће бити у стању да учествује у тимовима за израду инвестиционих пројеката, или да врши мониторинг њихове реализације. Студент ће моћи утврђивати основне економске параметре оправданости инвестиционог пројекта и вршити рангирање различитих инвестиционих пројеката према њиховој економичности и рентабилности. Коначно, студент ће стећи неопходна знања о односима у савременом предузећу, организацији, те начинима финансирања и прибављања капитала итд.

Садржај предмета

Предузеће. Организациона структура. Новчани ток. Ново окружење, нов модел предузећа, нов концепт стратегије и стратегијског менаџмента. Вриједност предузећа. Обрачун EVA. Пројекат и његова релевантност. Пројектна организација. Пројектна култура. Управљање пројектом. Животни циклус пројекта. Методе евалуације пројеката. Извршење пројекта. Врсте уговора о извођењу пројеката и њихови трошкови. Анализа понуде. Научна експлозија и информациона револуција као фактори промена понуде. Анализа тражње. Потенцијал тржишта. Конкуренција и хиперконкуренција. Конкуренти и њихове намере. Врсте конкурената и тржишних структура. Мјерење концентрације тржишта. Минимална продаја. Модел преломне тачке. Евалуација пројекта помоћу преломне тачке. Финансијска тржишта и токови. Финансијски посредници, институције и извјештаји. Анализа финансијских извештаја. Пројектовање перформанси. Финансијски показатељи. Принос на улагања (ROI). Ликвидност. Оцјена финансијских могућности спонзора пројекта. Капиталне и оперативне трансакције. Припремне радње и методологија процјене. Метода DNT. Пројекција слободног новчаног тока. Анализа слободног новчаног тока. Анализа приноса на капитал. Анализа стопе инвестирања. Одређивање дисконтне стопе. Пројекција резидуалних вриједности. Профитабилност пројекта. Период повраћаја. Процена профитабилности пројекта. Дисконтовани период повраћаја и нето садашња вриједност. Индекс профитабилности. Финансирање пројеката.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе и семинарски рад.

Литература
  1. Ђуричин, Д.: Управљање (помоћу) пројеката, ЦИД, Економски факултет у Београду, 2006.
Облици провјере знања

Семинарски рад елаборира одређену теоријску или практичну тему из садржаја предмета и оцјењује се. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени. Завршни испит је писмени или усмени.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 25 бод.
Семинарски рад 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама