Теорија система

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Изборни

1

3П + 2В

5

Наставници

Петар Марић,  редовни професор

Катедра

Студијски програм

 Мехатроника

Условљеност другим предметима

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је стварање општег системског приступа проучавању како техничких тако и биолошких и друштвених система.

Исход учења

Кроз проучавање техничких система студент треба да стекне општи системски приступ моделовању, анализи и синтези било којег система. Студент усваја системски начин размишљања и системске методологије, што је основни предуслов за разумјевање и успјешну примјену модерних метода и техника у вођењу сложених пројеката, те анализи и пројектовању сложених система уопште. Овако стечен мултидисциплинарни приступ омогућава учешће у тимовима која се баве пројектовањем производних, информационих, организационих, техничких и друштвених система.

Садржај предмета

Појам и дефиниција кибернетике. Општи закони кибернетике. Организација и хаос. Ентропија и енталпија, Системи, модели система и појам стања. Временски-дискретни и временски-непрекидни системи, Избор стања система, Линеаризација и линеарни системи, Понашање система у непрекидном и дискретном времену: диференцијалне/диференцне једначине понашања, однос излаз-улаз, еквивалентни системи и реализације, Управљивост и осмотривост у дискретном времену. Начини представљања система и међусобне трансформације, графови тока сигнала, Стабилност система, стабилност улаз-излаз, стабилност у смислу Љапунова, практична стабилност, Управљање системима и повратна спрега. Управљање системима са више улаза и више излаза, Увод у оптимално управљање, Софтверски системи за нумеричка и симболичка израчунавања: MATLAB, Matematica, SciLab, Симулација система помоћу Simulink-a

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература

1. Петровић, Б.: Теорија система, Београд 1998.

2. Sontag, E.: Mathematical Control Theory, Springer, 1999.

3. Takahara, Y., Mesarovic, M.: Organization structure: cybernetics systems foundation, Kluwer 2003.

Облици провјере знања

Два колоквијума и завршни испит. Колоквијуми су писмени и усмени, при чему је писмени дио елиминациони. Завршни испит је само усмени.
Два домаћа задатка, један из моделовања система а други из анализе система. За рјешавање задатака користити неки од софтвера (MATLAB, Simulink, SciLab, Matematica).
Похађање наставе
Колоквијуми
40 бод.
Активност на настави
5 бод.
Завршни испит
25 бод.
Домаћи задаци
30 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Огласна табла