(16‐Б51ТОИ) Технологија организације индустријских система

Назив предмета

ТЕХНОЛОГИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИНДУСТРИЈСКИХ СИСТЕМА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б51ТОИ

Изборни

5

2 П + 2 В

5

Наставници

др Зорана Танасић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је стицање општих знања и вјештина за разумјевање значаја, суштине, прилаза у развоју и поступака организовања индустријских система – предузећа. Да се студенти оспособе за анализу ефективне организационе структуре, која има практичну примјену и реалном систему, и самосталан рад из области технологије организације индустријских система (планирање, организовање, вођење и контрола процеса у функцијама предузећа и предузећа у цјелини).

Исход учења

Студенти ће бити способни да прикупе и користе информације неопходне за анализу организационе структуре и процеса у предузећу. Такође, студенти ће бити у стању да препознају и анализирају унутрашње и вањске факторе који утичу на дизајн индустријског система, али и да предвиде будуће утицајне факторе са циљем успјешног прилагођавања промјенама у окружењу.

Садржај предмета

Увод у теорију организације индустријских система. Положај човjека у процесу рада – човjек, рад и технологије. Будућност рада и нове технологије. Основне подлоге за развој поступака технологије организације. Основне величине индустријских система. Основни параметри и фактори организационе структуре. Дуални карактер организационе структуре. Идентификација предузећа и утврђивање стања предузећа. Принципи развоја ефективних организационих структура. Основне подлоге и поступци за пројектовање организационих структура. Обликовање информационих токова у предузећу. Комуникације у индустријском систему. Технологија организације – промјене и поглед у будућност.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и консултације. Самостална израда и презентација семинарског рада. Посјета индустријском систему – предузећу.

Литература

Основна литература:

  • Зеленовић, Д.: Технологија организације инду. система – предузећа, ФТН, Нови Сад, 2005.

  • Сорак, М.: Управљање индустријским системима, Технолошки факултет, Бања Лука, 2015.

  • Бобрек, М., Танасић, З., Травар, М.: Процесна организација, Машински факултет, Бања Лука, 2007.

Додатна литература:

  • Daft, R. L.:  Understanding the Theory and Design of Organizations, Thompson S-Western, Mason, 2007.

  • Jones, G. R.: Organizational Theory, Design, and Change, Prentice Hall, New Jersey, 2007.

Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студенти у мањим групама раде конкретан задатак који за циљ има примјену стеченог знања у реалним условима пословања. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је усмени и односи се само на теоријска питања.
Похађање и активност на настави
5 бод.
Семинарски рад
10 бод.
Завршни испит
35 бод.
Колоквијуми
50 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Зорана Танасић, доцент

Огласна табла