Развој производа и процеса
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 2 3П + 2В 6
Наставници

Милан Тицаванредни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Изучавањем овог предмета студент стиче базично знање из настанка производа и израде елемената (замисао или захтјев купца, идејно рјешење, израда прототипа, испитивање, конструкција, пројектовање), као и елементарна знања из пројектовања технолошких процеса за израду елемената производа.

Исход учења

Студент добија јасну представу о настанку производа у цјелини као и у појединим фазама као што су замисао или захтјев купца, идејно рјешење, израда прототипа, испитивање, конструкција, пројектовање итд. Студент је оспособљен да води пројекте развоја производа (у цјелини или по фазама) и процеса у предузећу.

Садржај предмета

Увод у развој производа и процеса. Планирање пројекта развоја. Утврђивање плана развоја. Израда пројектног задатка. Управљање пројектима развоја. Развој и верификација прототипа. Анализа пројектног задатка. Израда пројекта прототипа. Преиспитивање прототипа. Израда конструкционе документације. Израда саставнице производа. Израда писане конструкционе документације. Верификација конструкционог елабората. Пројектовање и развој производа. Израда технолошке концепције. Разрада технолошког процеса. Одређивање метода рада. Процјена послова. Нормирање. Разрада операција контролисања. Израда осталих докумената. Оцјена пројекта развоја. Верификација пројекта.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунске и лабораторијске вјежбе и семинарски рад. Самостална израда пројектног задатка развоја производа.

Литература
  1. АPQP – стандарди За развој производа и процеса.
  2. Бобрек М., QMS DESING, 2000 – Пројектовање система менаџмента квалитета.
Облици провјере знања

Кроз пројектни задата студент развија конкретан производ. Пројектни задатак се оцјењује. Колоквијуми средином и крајем семестра су писмени у облику теста. Завршни испит је писмени и усмени.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод.
Активност на настави 5 бод. Завршни испит 25 бод.
Пројектни задатак 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама