Пројектовање помоћу рачунара – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 45 + 30 6
Наставници

Симо Јокановићредовни професор

Саша Тешићасистент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Основни циљ предмета је да студент развије вјештину примјене CAD система за конструисање и (инжењерске) анализе механичких дијелова и уређаја. Те вјештине морају бити на нивоу довољном за конструисање средње сложених уређаја и за конструкционе потребе на дрим предметима. Пратећи циљ је развијање боље имагинације 3Д простора и с тим повезаних инжењерских проблема. На крају, студент треба да усвоји, на концептуалном нивоу, представу о томе како су CAD системи повезани са другим CA системима и колики је њихов значај у цјелокупном информационо-комуникационом (IC) ланцу.

Исход учења

Сваки студент који положи овај предмет ће бити у стању да:

 • препозна обиљежја од којих се може компоновати CAD модел заданог дијела и предложи параметре за дефиницију појединог обиљежја,
 • креира CAD моделе мање сложених дијелова и уређаја који садрже до 10 дијелова,
 • на бази 3D CAD модела генерише техничке цртеже дијелова и цртеж склопа са листом саставних дијелова,
 • изложи основне принципе и технике употребе савремених CAD система,
 • ријеши, уз помоћ CAD система, мање сложен геометријски проблем из индустријске праксе,
 • изложи предности и мане датих CAD модела истог дијела,
 • открије зашто се дати CAD модел у одређеним условима руши руши и предложи робусније рјешење,
 • објасни механизме интеграције различитих модула CAD система,
 • покаже способност преношења информација о CAD системима инжењерски образованим особама,
 • води аргументовану дискусију о улози и значају CAD технологије за развој домаће индустрије,
 • објасни математичке дефиниције и својства параметарских модела линија и површина,
 • објасни основне методе запреминског моделирања,
 • демонстрира FEM и FEA знања и вјештине на примјеру једноставног статичког проблема.
Садржај предмета

Мјесто и улога рачунара у савременом начину пројектовања производа. 2D и 3D моделирање. Запреминско (solid) моделирање: B-REP, CSG и друге репрезентације. B-REP интерне (меморијске) структуре података. Алгоритми геометријског резоновања. Параметарско моделирање помоћу типских форми (фичера). Моделирање дијелова: равни ликови, фичери, геометријски услови, коте, аритметичке релације, толеранције, ‘design intent’. Моделирање склопова: геометријске везе, степени слободе, кинематске анимације. Моделирање цртежа: пројекције, пресјеци, детаљи, котирање, симболи. Асоцијативност дијелова, цртежа и склопова. Математички опис кривих линија и површина. Основе методе коначних елемената у инжењерским анализама. Мреже коначних елемената. Оптерећења (силе) и ограничења (везе). Статичке анализе. Динамичке анализе. Интегрисани CAD/CAM/CAE системи и конкурентно инжењерство. PDM и PLM системи.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске (рачунарске) вјежбе, самостална израда пројекатног задатка и консултације.

Литература
 1. Kuang-Hua Chang, Product Design Modeling using CAD/CAE, Elsevier Inc., 2014.
 2. Shah J. J., Mäntylä, M.: Parametric and Feature-Based CAD/CAM: Concepts, Techniques and Applications, Wiley, Chichester, 1995.
Облици провјере знања

За домаћи задатак предвиђено је самостално пројектовање заданог производа. Задатак се оцјењује тако што се студенту при презентацији пројекта постављају додатна питања. Активност на настави се процјењује израдом кратких тестова на крају неких часова. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 20 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Домаћи задатак 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама