Пројектовање помоћу рачунара 2 – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 5 45 + 30 6
Наставници

Симо Јокановићредовни професор

Бранислав Средановићдоцент

Катедра

Катедра за производне и рачунаром подржане технологије

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Пројектовање помоћу рачунара 1

Циљ изучавања предмета

Кроз овај предмет студенти ће се оспособити за напредне примјене CAD/CAE система у машинству као што je моделирање дијелова комплексне геометрије, анализа толеранција и кинематска симулација склопова, функционално моделирање, статичке и динамичке FE анализе, оптимизација конструкције, итд.

Исход учења

По успјешном полагању овог предмета студент ће бити у стању да:

 • Креира CAD моделе најсложенијих производа из индустријске праксе.
 • Креира вјеродостојан модел склопа уводећи напредне моделе оптерећења попут гравитације, опруга, пригушивача, мотора, итд.
 • Специфицира (моделира) толеранције и анализира њихов утицај на функционалност конструкције.
 • Симулира механичке механизме и дође до важних кинематиских и динамичких параметара конструкције.
 • Одреди снагу погона потребних за механичке механизме подвргнуте статичким и динамичким оптерећењима.
 • Прецизно оцијени ваљаност (поузданост) конструкције испробавајући широк скуп статичких и динамичких оптерећења.
 • Анализира алтернативна рјешења конструкције и оптимизира је у односу на мјерљиве параметре.
 • Дискутује о безбједности инжењерски конструкције и њеном утицају на животну средину.
Садржај предмета

Улога, значај и предности примјене рачунара у савременом начину пројектовања производа. Површинско и запреминско моделирање дијелова сложеног облика. Напредно моделирање склопова. Контактне површине. Моделирање и анализа толеранција. Моделирање природних сила (притисак, гравитација), опруга, пригушивача, актуатора (пумпе, мотори) и сензора. Функционално моделирање. Метод коначних елемената (МКЕ) у анализи склопова. Кинаматске симулације. Примјена CAE система у статичким и динамичким условима. Коришћење резултата из спољних, намјенских програма. Анализа осјетљивости и поузданости конструкције. Оптимизација конструкције при заданим критеријумима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, лабораторијске (рачунарске) вјежбе, самостална израда пројектног задатка и консултације.

Литература
 1. Kuang-Hua Chang, Product Design Modeling using CAD/CAE, Elsevier Inc., 2014.
 2. Radhakrishnan, P. , Subramanyan, S., Raju, V., CAD/CAM/CIM, New Age International, 2008.
Облици провјере знања

За домаћи задатак предвиђено је самостално пројектовање одабраног уређаја, анализа његове осјетљивости на промјену параметара, и оптимизација конструкције. Завршни испит се односи само на теоретска питања.

Похађање наставе   Колоквијум 15 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 60 бод.
Пројекат 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама