Процесна организација – 2016

Назив предмета

ПРОЦЕСНА ОРГАНИЗАЦИЈА

Статус

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б51ПОГ

Изборни

5

2 П + 2 В

5

Наставници

Др Мирослав Бобрек, ред. проф., др Зорана Танасић, доц.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је упознавање и изучавање општих знања и вјештина неопходних за разумијевање значаја и прилаза у развоју и поступака организовања предузећа, те да се оспособе студенти за рад на планирању, организовању, вођењу и контроли процеса у предузећу и предузећа у цјелини.

Исход учења

Студенти стичу општа знања и специфичне вјештине на основу којих постају компетентни за анализу процеса у пословним системима и њихове структуре. Студенти ће бити способни да прикупе и користе информације неопходне за анализу организационе структуре и процеса у предузећу. Такође, студенти ће бити у стању да препознају и анализирају унутрашње и вањске факторе који утичу на дизајн организације, али и да предвиде и препознају будуће утицајне факторе са циљем правовременог прилагођавања промјенама и опстанка на тржишту.

Садржај предмета

Традиционални поглед на организацију. Увод у теорију процесне организације. Теорија система и кибернетика. Процесни приступ – оријентација на пословне процесе. Трансформација традиционалне према процесној организацији. Процесна и функционална организација. Основне подлоге за развој процесне организације. Организациони дизајн – процес стварања модела организационе структуре у складу са контекстом организације. Подаци и база података пословног система. Основни типови структуре, концепти дизајна и нови приступи. Методе и технике унапрјеђења процеса пословања. Обликовање информационих токова у предузећу. Комуникације у пословном систему. Организација процеса промјене и поглед у будућност. Примјена софтвера за моделирање процеса у пословним системима (Bpwin).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и тимска израда и презентација семинарски рад.

Литература

Основна литература:

  • Бобрек, М., Танасић, З., Травар, М.: Процесна организација, Машински факултет, Бања Лука, 2007.

  • Сикавица, П., Хернаус, Т.: Дизајнирање организације: структуре, процеси, послови, Нови информатор, Загреб, 2011.

  • Зеленовић , Д.: Технологија организације индустријских система – предузећа, ФТН, Нови Сад, 2005.

Додатна литература:

  • Crosetto, G., Macazaga, J.: The Process-based Organization: A NaturalOrganization Strategy, 2005.

  • Daft, R. L.: Understanding the Theory and Design of Organizations, Thompson S-Western, Mason, 2007.

  • Jones, G. R.: Organizational Theory, Design, and Change, Prentice Hall, New Jersey, 2007.

Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студенти у мањим групама раде конкретан задатак који за циљ има примјену стеченог знања у реалним условима пословања. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је усмени и односи се само на теоријска питања.
Похађање наставе
5 бод.
Семинарски рад
10 бод.
Завршни испит
30 бод.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијуми
50 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Зорана Танасић, доц.

Огласна табла