Основи теорије мјерења – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 2 + 2 5
Наставници

Горан Јотићвиши асистент

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Производно машинство

Индустријско инжењерство и менаџмент

Заштита на раду

Условљеност другим предметима

Физика – положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је да студент савлада основна знања из теорије мјерења, стекне свеобухватан увид у сложеност процеса мјерења, што је услов за анализи резултатима мјерења, њихову обради и даљу употребу.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да дефинише основне појмове из метрологије и мјерне технике у машинству. Знаће се користити разним методама мјерења и основним мјерним средствима. Резултате мјерења моћи ће анализирати, те уз примјену статистичких метода обрадити и презентовати у облицима погодним за даље коришћење. Студент је припремљен за изучавање савремених мјерних уређаја који омогућавају рјешавање сложених проблема мјерења у области студијског програма за који се опредијелио.

Садржај предмета

Увод у метрологију. Задаци и подјела метрологије. Метролошки термини и дефиниције. Међународни систем мјерних јединица. Еталони. Метролошка сљедивост. Дефиниције мјерења и контроле. Методе мјерења. Мјерна средства и њихове основне карактеристике. Основи статистике и вјероватноће. Резултати мјерења. Обрада резултата мјерења. Грешке мјерења. Мјерна несигурност. Прорачун мјерне несигурности. Менаџмент мјерним средствима.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе (аудиторне и лабораторијске) и графички радови. У оквиру лабораторијских вјежби, појединачно и у групама изводе се практична мјерења. Графичким радом обухваћен је прорачун и конструкција граничних мјерила и прорачун мјерне несигурности мјерног уређаја.

Литература
 1. Јоко Станић, Технолошки мерни системи, Машински факултет, Београд, 1991.
 2. Е. Сеферовић, Х. Башић, Основи метрологије и обраде резултата мјерења, Машински факултет, Сарајево, 2005.
 3. Ј. Ходолич, М. Стевић, И. Бешић, А. Антић, Мерна несигурност у индустријској метрологији, ФТН Нови Сад, 2009.
 4.  Драган Станковић, Физичко – техничка мерења, Научна књига, Београд, 2002.
Облици провјере знања
Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 50 бод.
Активност на настави Завршни испит 40 бод.
Графички рад 5 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама