(М2ОП) Организација производње

Назив предмета

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16-Б81ОПР

Обавезни

3

2П + 2В

5

Наставници

Зорана Танасић, ванредни професор

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је пружити студентима одговарајуће образовање из области организације производње, неопходно за рјешавање практичних проблема.

Исход учења

Студент ће бити у стању да управљања реалним процесом производње. То подразумијева да студент самостално планира, материјално обезбјеђује и диригује процесом производње, коришћењем информатичке подршке.

Садржај предмета

1. Основи теорије организације
2. Основи теорије управљања
3. Значај организовања производње
4. Управљање: потражњом и техничком припремом производње
5. Процес управљања производњом (планирање, материјално обезбјеђење, расподјела посла)
6. Методе и технике управљања производњом
7. Економика производње (репродукција и њене карактеристика, трошкови, резултати репродукције)

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и семинарски рад. Самостална израда семинарског рада за реалан процес производње. Предвиђена је посјета у два предузећа која користе информатичку подршку процесу производње.

Литература

1. Сорак, М.: Организација и економика предузeћа. Технолошки факултет, Бања Лука, 2007.

2. Сорак, М.: Менаџмент производње. Технолошки факултет, Бања Лука, 2006.

3. Ћосић, И., Максимовић, Р.: Производни менаџмент. ФТН ИИС, Нови Сад, 2003.

4. G. R.: Operation management, Decision Making in the Operations Function, McGraw-Hill, 1993

Облици провјере знања

Кроз семинарски рад студент рјешава практичан задатак управљања реалним процесом производње коришћењем информатичке подршке. Семинарски рад се оцјењује. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквијуме (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.
Похађање наставе
5 бод.
Семинарски рад
20 бод.
Завршни испит
30 бод.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијуми
40 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Зорана Танасић, ванредни професор

Огласна табла