(16‐Б81ОПР) Организација производње

Назив предмета

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б81ОПР

Обавезни

VIII

2 П + 2В

5

Наставници

др Зорана Танасић, доц., др Горан Јањић, доц.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је пружити студентима одговарајуће образовање из области организације производње, потребно за рјешавање практичних проблема у предузећима.

Исход учења

Студент ће бити у стању да: објасни основне принципе на којима се заснива организација и управљање процесима производње; анализира постојећи модел организационе структуре у предузећу; примјеном релевантних метода оцијени ефикасност и ефективност процеса пословног система; дефинише поступке за анализу и праћење прихода, трошкова и ефеката пословања; самостално и у тиму анализира потребе и планира материјалне и људске ресурсе у процесу производње уз примјену информационих технологија; покаже способност презентовања идеја и активно учешће у рјешавању проблема у оквиру тима из области организације процеса производње.

Садржај предмета

Основи теорије организације и управљања. Основни појмови дизајна организације као друштвеног система. Параметри организационе структуре: подјела рада, делегирање ауторитета, департментализација и координација. Фактори организационе структуре: средина, култура, старост и величина организације, технологија и стратегија. Основни модели организационе структуре. Производња као систем. Функције и процеси у предузећу. Значај организације процеса производње. Утицајни фактори на организацију производње (маркетинг, истраживање и развој, људски ресурси, комерцијала, логистика,...) Пословни процеси управљања производњом (планирање, материјално обезбјеђење, расподјела посла,...). Радно мјесто, човјек и рад. Методе и технике планирања производње. Управљање квалитетом процеса производње. Оперативна припрема. Израда и праћење документације. Лансирање производње, приоритети, прорачун капацитета. Модели управљања залихама. Методе и технике управљања производним системима. Економика производње (трошкови, калкулација и показатељи успјешности пословања – продуктивност, економичност и рентабилност).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе и пројектни задатак. Тимска израда пројекта за реалан процес производње.

Литература

  • Бобрек, М., Танасић, З., Травар М.: Процесна организација, Машински факултет, Бања Лука, 2007.

  • Сорак, М.: Управљање индустријским системима, Технолошки факултет, Бања Лука, 2015.

  • Зеленовић, Д.: Технологија организације индустријских система- предузећа, ФТН, Нови Сад, 2005.

  • Jones, G. R.: Organizational Theory, Design, and Change, Prentice Hall, New Jersey, 2007

Облици провјере знања

Студенти у мањим групама рјешавају конкретан задатак који има за циљ примјену стеченог знања у реалном пословном систему. Два колоквијума средином и крајем семестра су у писаној форми. Завршни испит је усмени и односи се само на теоријска питања.
Похађање и активност на настави
5 бод.
Пројекат
10 бод.
Завршни испит
35 бод.
Колоквијуми, I и II
50 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Име и презиме наставника који је припремио податке:

др Зорана Танасић, доц., др Горан Јањић, доц.

Огласна табла