Објектно оријентисане информационе технологије
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 1 2П + 2В 5
Наставници

Симо Јокановићредовни професор

Катедра

Катедра за аутоматизацију и механизацију

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Студенти се упознају са концептима објектно оријентисаног пројектовања софтвера (ООП) и њиховим техничким реализацијама у UML језику за пројектовање софтвера и генерисање кода у програмском језику JAVA.

Исход учења

На крају курса студент ће имати јасну представу о разлици између конвенционалног и ОО развоја софтвера и бити способан да самостално развија једноставне апликације са објектном структуром: да идентификује објекте, дефинише њихове особине и понашање, пројектује класе за поједине типове и склопи их у функционалну апликацију у WINDOWS окружењу. Студент ће бити способан да развије једноставнију објектно орјентисану базу података и разумјети њене предности над релационим базама података.

Садржај предмета

Увод у објектно оријентисано пројектовање софтвера. Основни концепти ОО парадигме: Класе и објекти, подаци чланови и функције чланице. Јавно и приватно подручје. Инкапсулација и интерфејс. Оператори разлучивања “.“ , “-> “ и “:: “. Конструктори и деструктори. Оператори new и delete. Преклапање оператора. Индексирање. Апстракција (сакривање). Заштићено подручје класе. Пријатељске функције. Показивачи на објекте. Низови (вектори) објеката. Изведене класе и насљеђивање. Виртуелне функције чланице и полиморфизам. Проширивање класа. Увод у UML (Unified Modeling Language). Развој једноставног Use-Case дијаграма. Генерисање JAVA кода из UML дијаграма. Елементи WINDOWS функционалности: Прозори, Менији и Дијалози. WINDOWS-ов концепт догађаја и порука. Програми управљани догађајима. Повезивање са MS EXCELL (API) библиотеком објеката.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, рачунарске вјежбе и консултације. Самостална израда практичних задатка.

Литература
 1. Stroustrup, B.: Програмски језик С++, Микро књига, Београд, 1991.
 2. Booch, G., Jacobson, I., Rumbaugh, J.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison – Wesley
 3. Eckel, B.: Thinking in Java, 2nd Edition, Prentice Hall, Inc.
Облици провјере знања

Студент полаже колоквијум и ради пројектни задатак. Завршни испит је усмени и може укључити демонстрацију на рачунару.

Похађање наставе   Пројектни задатак 35 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 30 бод.
Колоквијум 25 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама