Модели пословне изврсности – 2016

Назив предмета

МОДЕЛИ ПОСЛОВНЕ ИЗВРСНОСТИ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б71МПИ

Изборни

VII

2 П + 2 В

5

Наставници

Др Мирослав Бобрек, ред. проф.

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Управљање квалитетом

Положен испит

Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области савремених инжењерских и менаџерских метода мјерења ефективности и унапрјеђења организације. Упознавање са моделима пословне изврсности са фокусом на EFQM модел.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да организује и проводи вредновање зрелости пословних процеса.Имаће способност провођења процеса аудита са циљем мјерења нивоа достигнутости организације према EFQM критеријумима пословне изврсности. Биће способан да сачини извјештаје о напретку организације, припрема процесе вредновања и води пројекте унапрјеђења према постављеним циљевима.

Садржај предмета

Квалитет као пословна филозофија. Социјално опредјељени менаџмент и љепота организације. Умјетност рјешавања проблема и „Problemsolving“. Квалитолошки и квалиметријски концепти и методе. Континуална унапрјеђења, реинжењеринг и Breakthrough. Структура европског, америчког и јапанског модела пословне изврсности. Управљање перформансама према ЕФQМ моделу.6‐сигма техника сталних унапрјеђења.Benchmarking.EFQM модел у јавној администрацији (CAF),EFQM модел у образовању. Аудит система, извјештавање и праћење напретка. Студија случаја –EFQM као пословна стратегија.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и пројектни рад. Тимска израда пројекта самоевалуације система менаџмента. Предвиђена је посјета у предузеће које има имплементиран интегрисани менаџмент систем.

Литература

  • Charles G. Cobb, From Quality to Business Excellence, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 2003.

  • Мајсторовић В., Шибалија Т., Соковић М., Павлетић Д., Шест сигма модел и примена, ЕТИКУМ пројекат – публикација 3, ФТН Нови Сад, 2009.

  • А University Benchmarking Handbook, BIHTEK TEMPUS project ,Mostar, Sarajevo, Banjaluka, 2014.

  • EFQM publikacije – www.efqm.org.

Облици провјере знања

Кроз пројектни рад тим студената рјешава практичан задатак евалуације система менаџмента.Оцјењује се пројектни рад у цјелини. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени,тј. тражи се рјешавање заданих тестова. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквије (<50% бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквије.
Похађање наставе
5 бод.
Пројекат
25 бод.
Завршни испит
25 бод.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијуми
40 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Мирослав Бобрек, ред. проф.

Огласна табла