Модели пословне изврсности – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 7 30 + 30 5
Наставници

Мирослав Бобрекредовни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима

Управљање квалитетом – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области савремених инжењерских и менаџерских метода мјерења ефективности и унапрјеђења организације. Упознавање са моделима пословне изврсности са фокусом на EFQM модел.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да организује и проводи вредновање зрелости пословних процеса. Имаће способност провођења процеса аудита са циљем мјерења нивоа достигнутости организације према EFQM критеријумима пословне изврсности. Биће способан да сачини извјештаје о напретку организације, припрема процесе вредновања и води пројекте унапрјеђења према постављеним циљевима.

Садржај предмета

Квалитет као пословна филозофија. Социјално опредјељени менаџмент и љепота организације. Умјетност рјешавања проблема и „Problem solving“. Квалитолошки и квалиметријски концепти и методе. Континуална унапрјеђења, реинжењеринг и Breakthrough. Структура европског, америчког и јапанског модела пословне изврсности. Управљање перформансама према ЕФQМ моделу. 6-сигма техника сталних унапрјеђења. Benchmarking. EFQM модел у јавној администрацији (CAF), EFQM модел у образовању. Аудит система, извјештавање и праћење напретка. Студија случаја – EFQM као пословна стратегија.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и пројектни рад. Тимска израда пројекта самоевалуације система менаџмента. Предвиђена је посјета у предузеће које има имплементиран интегрисани менаџмент систем.

Литература
 1. Charles G. Cobb, From Quality to Business Excellence, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin, 2003.
 2. Мајсторовић В., Шибалија Т., Соковић М., Павлетић Д., Шест сигма модел и примена, ЕТИКУМ пројекат – публикација 3, ФТН Нови Сад, 2009.
 3. А University Benchmarking Handbook, BIHTEK TEMPUS project, Mostar, Sarajevo, Banjaluka, 2014.
 4. EFQM publikacije – www.efqm.org.
Облици провјере знања

Кроз пројектни рад тим студената рјешава практичан задатак евалуације система менаџмента. Оцјењује се пројектни рад у цјелини. Два колоквијума средином и крајем семестра су писмени, тј. тражи се рјешавање заданих тестова. Завршни испит је писмени и усмени за студенте који нису положили колоквије (< 50 % бодова), а само усмени за студенте који су положили колоквијуме.

Похађање наставе 5 Колоквијуми 40
Активност на настави 5 Завршни испит 25
Пројекат 25 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама