Мјерења у индустрији – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 7 45 + 30 6
Наставници

Горан Јотићвиши асистент

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство

Условљеност другим предметима

Основи теорије мјерења – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је да студент савлада основна знања из технике мјерења у области мјерења у индустрији, те да их може примијенити а резултате мјерења анализирати и обрадити.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да дефинише задатке и циљеве мјерења у области индустријског инжењерства и менаџмента, те одабере оптималан метод и мјерна средства за рјешење постављеног задатка. Биће у стању да направи план мјерења и да га реализује уз примјену одабране мјерне опреме. Резултате мјерења моћи ће анализирати, те уз примјену статистичких метода обрадити и презентовати у облицима погодним за даље коришћење.

Садржај предмета

Основе производне мјерне технике. Мјерна средства. Једнострука мјерила. Вишеструка (универзална) мјерила. Сензори. Мјерење неелектричних величина електричним путем (маса, сила, помак, обртни момент/снага, притисак, температура). Оптичка и оптоелектроничка средства мјерења. Мјерење и контрола микро и макро геометријских параметара површина. Координатна метрологија (НУММ и мјерна рука). Мјерење температуре. Врсте термометара и њихова примјена. Мјерење притиска. Манометри. Менаџмент мјерних средстава.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе (аудиторне и лабораторијске) и графички рад. У оквиру лабораторијских вјежби, појединачно и у групама изводе се практична мјерења.

Литература
 1. Станић, J.: Технолошки мјерни системи, Машински факултет, Београд, 1991.
 2. Поповић, М.: Сензори и мјерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2004.
 3. Станковић, Д.: Физичко-техничка мјерења, Научна књига, Београд, 1997.
Облици провјере знања

Графички рад се оцјењују. Колоквијуми се полажу средином и на крају семестра, а обухватају задатке и теорију. Завршни испит је усмени.

Похађање и активност на настави 5 Колоквијум 2 20
Семинарски рад 5 Завршни испит 50
Колоквијум 1 20 Укупно 100
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама