(16‐Б60МЕГ) Мјерења у енергетици

Назив предмета

МЈЕРЕЊА У ЕНЕРГЕТИЦИ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б60МЕГ

Изборни

VI

3 П + 2 В

6

Наставници

Др Живко Пејашиновић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Физика и Mатематичка статистика

Положени испити

Циљ изучавања предмета

Циљ изучавања предмета је да студент савлада основна знања из теорије и технике мјерења у области енергетског и саобраћајног машинства, те да их може примијенити а резултате мјерења анализирати и обрадити.

Исход учења

Студент ће бити оспособљен да дефинише задатке и циљеве мјерења у области енергетског и саобраћајног машинства, те одабере оптималан метод и мјерна средства за рјешење постављеног задатка. Биће у стању да направи план мјерења и да га реализује уз примјену одабране мјерне опреме. Резултате мјерења моћи ће анализирати, те уз примјену статистичких метода обрадити и презентовати у облицима погодним за даље коришћење.

Садржај предмета

Увод у метрологију. Појам мјерења и контроле. Дефиниције мјерења. Количина информација. Допуна класичне дефиниције мјерења. Методе мјерења. Мјерна средства. Основне карактеристике мјерних система. Резултати мјерења. Мјерна несигурност. Грешке мјерења. Електроотпорне мјерне траке и њихова примјена.Mjерење сила. Мјерење обртног момената и броја обртаја. Мјерење притиска.Мјерни уређаји за мјерење притиска. Мјерење температуре. Мјерни уређаји за мјерење температуре.Мјерење топлотне енергије. Мјерење брзине и протока флуида. Мјерни уређаји за мјерење брзине и протока. Мјерење нивоа. Мјерење влажности. Мјерни уређаји за мјерење влажности. Менаџмент мјерних средстава.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе (аудиторне и лабораторијске) и семинарски рад. У оквиру лабораторијских вјежби, појединачно и у групама изводе се практична мјерења.

Литература

  • Јоко Станић, Технолошки мјерни системи, Машински факултет, Београд, 1991.

  • А. Грујовић, Н. Грујoвић, Основи технике мјерења – техничка мјерења III, Универзитет у Крагујевцу, Машински факултет у Крагујевац, Kрагујевац, 2005.

  • Драган Станковић, Физичко‐техничка мјерења, Научна књига, Београд, 1997.

  • Младен Поповић, Сензори и мјерења, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2004.

Облици провјере знања

Семинарски рад се излаже и оцјењују. Колоквијуми се полажу средином и на крају семестра, а обухватају задатке и теорију. Завршни испит је усмени.
Похађање и активност на настави
5 бод.
Колоквијум 1
20 бод.
Завршни испит
50 бод.
Семинарски рад
5 бод.
Колоквијум 2
20 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Др Живко Пејашиновић, доцент