Менаџмент у транспортном инжењерству и механизацији
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 3 3П + 2В 6
Наставници

Мирослав Бобрекредовни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Енергетско и саобраћајно машинство

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Упознавање студената са основним појмовима и аспектима менаџмента квалитета и маркетинга и њиховом специфичношћу у транспорту и комуникацијама.

Исход учења

По завршетку курса сваки студент ће бити способан да: дефинише појмове и аспекте маркетинга и менаџмента квалитета; опише и аргументује значај тржишта транспортних и комуникационих услуга као полазишта за примену маркетинг концепције опише и анализира стратегијско планирање маркетинг активности (маркетинг микс) у складу са специфичностима транспортних и комуникационих услуга; дефинише и анализира специфичности система менаџмента квалитета, TQM и Интегрисане менаџмент системе у транспорту и комуникацијама, упоређује специфичности маркетинга и менаџмента квалитета у појединим видовима превоза.

Садржај предмета

Теоријска настава: Маркетинг и менаџмент квалитета – појмови, аспекти и принципи; Појам, значај и развој маркетинг концепције, система менаџмента квалитета и пословне изврсности; Тржиште као полазиште за примену маркетинг концепције. Стратегијско планирање маркетинг активности и маркетинг микс транспортних и комуникационих предузећа; Специфичност маркетинга и система менаџмента квалитета у појединим видовима транспорта; Планирање, организовање, контрола и ревизија маркетинга и система менаџмента квалитета; Утицај информационо-комуникационих технологија на маркетинг концепције и пословну изврсност транспортних и комуникационих предузећа у условима глобализације, дерегулације и либерализације тржишта.
Практична настава: Семинарски и истраживачки радови на теме менаџмента квалитета и маркетинг у транспорту и комуникацијама, уз дискусије и анализе студија случаја. Интерактивне радионице – обука за дефинисање/избор и квантификовање основних питања и аспеката дефинисања и имплементације маркетинг концепције и/или система менаџмента квалитета.

Методе наставе и савладавања градива

Еx-катедра; Самостални радови студената – презентовање студија случаја и позитивних светских и европских примера. Интерактивна настава у форми радионица; организоване дискусије – анализе студија случаја.

Литература
  1. Филиповић, В., Костић, М.,: Маркетинг – теорија и пракса, ФОН, Београд, Србија, 2005
  2. Хелета, M. Н.: TQM – Модел изврсности – Интегрисани менаџмент системи и модел изврсности, Educta, Београд, Србија, 2004.
Облици провјере знања

 

Присуство настави   Колоквијум-и 30 бод.
Активност на настави 10 бод. Завршни испит 40 бод.
Семинарски рад 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

  • Универзитет у Бањој Луци
  • Војводе Степе Степановића 71
  • 78000 Бања Лука
  • Република Српска
  • Босна и Херцеговина

 

  • Централа: + 387 (0)51 433 000
  • Факс: + 387 (0)51 465 085
  • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама