(07О3МЉР) Менаџмент људским ресурсима

Назив предмета

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

07О3МЉР

Изборни

VI

2П + 2В

5

Наставници

Гордана Илић,  ванредни професор, Бранка Золак-Пољашевић,  асистент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је упознавање са теоријским основама, важним концепцијама и техникама из области менаџмента људских ресурса. Менаџмент људских ресурса је подсистем менаџмента предузећа. Као садржај менаџмент процеса у компентенцији је менаџерског тима који води предузеће и који је његов кључни ослонац. Људи, као најзначанији ресурс предузећа, обезбјеђују компаративну предност у пословању организације, тако да је процес одабира, запошљавања и задржавања правих сарадника, на правом мјесту веома важна активност за успјешност организације.

Исход учења

Задатак овог предмета је да кроз наставно градиво оспособи студенте да креативно приступе управљању и развоју људских ресурса и у пракси примјене менаџерске вјештине и технике. Студенти ће научити како да се односе са људима у организацији, како да их уводе у пословни процес, како да их мотивишу, образују, награђују, штите, да би створили што повољнију радну климу и постигли што боље економске резултате.

Садржај предмета

Увод у менаџмент људских ресурса; МЉР: Постизање конкурентске предности; Утицај окружења на МЉР; Анализа и обликовање посла; Планирање људских ресурса; Регрутовање; Селекција; Социјализација и оријентација; Обука запослених; Оцјењивање перформанси запослених; Развој запослених; Систем зарада; Зараде базиране на перформансама; Радни односи и колективно преговарање; Здравље и безбједност запослених; Управљање каријером, деградација, мобинг и отпуштање запослених.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе, пословни случајеви, семинарски рад.

Литература

Основна:

  •  Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright: Менаџмент људских потенцијала, Мате, Загреб, 2006.

Допунска:

  • Богићевић Миликић, Б.: Менаџмент људских ресурса, Економски факултет, Београд, 2006.

  • Dessler Gary: Human Resource Management, Pearson, New Yersey, 2005.

Облици провјере знања

Активност на настави се процјењује израдом семинарских радова, расправа и студије случаја. Два колоквијума чине писмени дио испита. Завршини испит је усмени и односи се само на теоријска питања.
Похађање наставе
4 бод.
Колоквијум 1
35 бод.
Завршни испит
16 бод.
Активност на настави
10 бод.
Колоквијум 2
35 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Гордана Илић,  ванредни професор, Бранка Золак-Пољашевић,  асистент

Огласна табла