Менаџмент људским ресурсима
Статус Семестар Број часова ECTS
Изборни 6 2П + 2В 5
Наставници

Гордана Илићванредни професор

Бранка Золак-Пољашевићасистент

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је упознавање са теоријским основама, важним концепцијама и техникама из области менаџмента људских ресурса. Менаџмент људских ресурса је подсистем менаџмента предузећа. Као садржај менаџмент процеса у компентенцији је менаџерског тима који води предузеће и који је његов кључни ослонац. Људи, као најзначанији ресурс предузећа, обезбјеђују компаративну предност у пословању организације, тако да је процес одабира, запошљавања и задржавања правих сарадника, на правом мјесту веома важна активност за успјешност организације.

Исход учења

Задатак овог предмета је да кроз наставно градиво оспособи студенте да креативно приступе управљању и развоју људских ресурса и у пракси примјене менаџерске вјештине и технике. Студенти ће научити како да се односе са људима у организацији, како да их уводе у пословни процес, како да их мотивишу, образују, награђују, штите, да би створили што повољнију радну климу и постигли што боље економске резултате.

Садржај предмета

Увод у менаџмент људских ресурса; МЉР: Постизање конкурентске предности; Утицај окружења на МЉР; Анализа и обликовање посла; Планирање људских ресурса; Регрутовање; Селекција; Социјализација и оријентација; Обука запослених; Оцјењивање перформанси запослених; Развој запослених; Систем зарада; Зараде базиране на перформансама; Радни односи и колективно преговарање; Здравље и безбједност запослених; Управљање каријером, деградација, мобинг и отпуштање запослених.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе, пословни случајеви, семинарски рад.

Литература
 1.  Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright: Менаџмент људских потенцијала, Мате, Загреб, 2006.

Допунска

 1. Богићевић Миликић, Б.: Менаџмент људских ресурса, Економски факултет, Београд, 2006.
 2. Dessler Gary: Human Resource Management, Pearson, New Yersey, 2005.
Облици провјере знања

Активност на настави се процјењује израдом семинарских радова, расправа и студије случаја. Два колоквијума чине писмени дио испита. Завршини испит је усмени и односи се само на теоријска питања.

Похађање наставе 4 бод. Колоквијум 1 35 бод.
Активност на настави 10 бод. Колоквијум 2 35 бод.
Завршни испит 16 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама