Менаџмент квалитетом
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 6 3П + 2В 7
Наставници

Горан Јањићванредни професор

Мирослав Бобрекредовни професор

Катедра

Катедра за индустријско инжењерство и менаџмент

Студијски програм

Индустријско инжењерство и менаџмент

Условљеност другим предметима

Индустријски менаџмент – положен предмет

Циљ изучавања предмета

Стицање знања из области система менаџмента квалитетом и оспособљавање за примјену инжењерских метода квалитета у индустријским системима. Упознавање са основним међународним стандардима менаџмента.

Исход учења

После завршетка наставног процеса студент ће усвојити неопходна знања за разумијевање и рјешавање проблема на бази системског прилаза у вези са савременим прилазима менаџмента квалитетом и других стандардизованих модела у пословним и технолошким системима.

Садржај предмета

Основни појмови и дефиниције. Теоријске основе менаџмента квалитетом. Принципи менаџмента квалитетом и процесни модел. Систем менаџмента квалитетом - QMS, Трансформациони процеси. Процеси мјерења, анализе и унапређења. Процеси менаџмента квалитетом. Документација система квалитета и стандарди ISO 9000. Управљање ризиком, Стандарди ISO 14000, OHSAS 18000, CE знак, ISO 22000. ИМС, пословна изврсност, TQM. Програм изајнирања, пројектовања и имплементације QMS у организацији. Интерне провјере и унапређења QMS. Студиј случаја – QMS у МСП. Студиј случаја – QMS у индустрији. Студиј случаја – QMS у услугама. Статистичке, инжењерске и менаџерске методе у QMS.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбе (аудиторне, графичке и рачунарске), анализа случајева примјене, израда семинарског рада. Посјета индустријском предузећу у којем је успостављен QMS.

Литература
 1. Бобрек, М., Соковић М., Совиљ, П., Танасић, З.: Управљање квалитетом, Машински факултет,
  Бањалука, 2006.
 2. Јуран, Ј. М., Грина, Ф. М.: Планиранје и анализа квалитете, Мате, Загреб, 1999.
 3. Стандарди ISO 9000, ISO 14000.
Облици провјере знања

Оцјена присуства и активности на настави, оцјена колоквијума, оцјена самостално израђеног семинарског рада и завршни испит.

Похађање наставе 4 бод. Семинарски рад 10 бод.
Активност на настави 6 бод. Колоквијуми (2×20) 40 бод.
Завршни испит 40 бод. Укупно 1000 бод.
Посебне назнаке за предмет
Огласна табла

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама