Машински елементи II – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 45 + 30 6
Наставници

Милан Тицаванредни професор

Тихомир Мачкићвиши асистент

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима

Машински елементи 1 – положен испит

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студенти детаљно упознају са врстама и особинама механичких преносника снаге, елементима механичких преносника снаге, као и прорачуном елемената преносника снаге.

Исход учења

По стеченом знању из овог предмета, студент ће бити оспособљен да врши избор одговарајућег преносника снаге, прорачун носивости, димензионише, врши избор материјала, облика и димензија елемента механичких преносника снаге (каишни парови, ланчани парови, фрикциони парови, зупчаници, лежајеви, лежишта, вратила, спојнице).

Садржај предмета

Увод. Механички преносници снаге, подјела, расподјела снаге, основне радне карактеристике. Фрикциони парови, врсте, прорачун. Ремени (каишни) парови, врсте, радни вијек, основе прорачуна појединих врста. Ланчани парови, основне карактеристике, прорачун. Цилиндрични зупчаници, геометрија, кинематика, прорачун носивости. Конусни зупчани парови, геометрија, кинематика, прорачун носивости. Пужни парови, геометрија, загријавање, степен искоришћења, чврстоћа. Вратила, оптерећења и чврстоћа. Спојеви вратила и обртних дијелова, врсте спојева, основне карактеристике, прорачун. Клизна лежишта, конструкционе изведбе, уградња, подмазивање, прорачун. Котрљајни лежаји, врсте, основне карактеристике, избор, прорачун. уградња, подмазивање, спојнице.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и рачунске вјежбе, учење, самостална израда пројектних задатака (графичких радова) и консултације.

Литература
 1. Милтеновић, В.: Машински елементи, облици, прорачун, примена, Ниш, 2009.
 2. Милтеновић, В.: Машински елементи, табеле и дијаграми, Ниш, 2009.
 3. Огњановић, М.: Машински елементи, Машински факултет, Београд, 2006.
Облици провјере знања
Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 40 бод. Завршни испит 40 бод.
Активност на настави   Графички радови 15 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама