Машински елементи II
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 4 3П + 2В 6
Наставници

Милан Тицаванредни професор

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Производно машинство

Условљеност другим предметима

Машински елементи I - одслушан предмет

Циљ изучавања предмета

Циљ овог предмета је да се студенти детаљно упознају са преносницима снаге и елементима за пренос снаге, што се даље примјењује у предметима који се изучавају на студијском програму Производно машинство.

Исход учења

По стеченом знању из овог предмета, студент ће бити оспособљен да конструише, димензионише, обликује, врши избор материјала и димензија за машинске елементе за пренос снаге (зупчаници, каишни парови, ланчани парови и спојнице).

Садржај предмета

Механички пренос снаге. Расподјела снаге. Фрикциони парови. Цилиндрични зупчаници, геометрија. Цилиндрични зупчаници, кинематика. Цилиндрични зупчаници, чврстоћа. Конусни зупчани парови, геометрија,чврстоћа. Пужни парови, геометрија, загријавање, степен искоришћења, чврстоћа. Ремени (каишни) парови, радни вијек ремена, основе прорачуна. Ланчани парови. Спојнице.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и рачунске вјежбе, учење, самостална израда пројектних задатака (графичких радова) и консултације.

Литература
 1. Милтеновић, В.: Машински елементи, облици, прорачун, примена, Ниш, 2009.
 2. Милтеновић, В.: Машински елементи, табеле и дијаграми, Ниш, 2009.
 3. Огњановић, М.: Машински елементи, Машински факултет, Београд, 2006.
Облици провјере знања

Испит се полаже писмено и усмено. Полажу се два колоквијума и ако их студент оба успјешно положи излази на завршни усмени испит. Такођер се оцјењује присуство и активност на настави, као и израда пројектних задатака.

Похађање наставе 5 бод. Колоквијуми 60 бод.
Активност на настави   Графички радови 15 бод.
Завршни испит 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама