Маркетинг

Назив предмета

МАРКЕТИНГ

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16-Б60МРГ

Обавезни

I

2П + 2В

5

Наставници

 Перица Мацура, редовни професор

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљеви изучавања предмета:

Циљ предмета је да се студенти упознају са значајем и улогом маркетинга у индустријском инжењерству и менаџменту.

Исходи учења (стечена знања):

Студент ће савладати основна знања из подручја менаџмента производа с акцентом на квалитет и стандардизацију. Студенти ће бити у стању да схвате у чему је улога и значај маркетиншког приступа у производним, као и услужним привредним субјектима када се ради о дефинисању маркетинг стратегије и управљању маркетинг функцијом.

Садржај предмета:

Тржиште као извор и циљ маркетинга, Развој маркетинг мисли, Сегментирање тржишта, Истраживање тржишта и МИС, Инструменти маркетинг Микса, Менаџмент производа, Планирање маркетинг активности, Организовање маркетинг функције, Контрола ефеката маркетиншких активности, Маркетинг услуга.

Методе наставе и савладавања градива:

Предавања, вјежбе и семинарски рад.

Литература:

  • Милисављевић, М.: Маркетинг, Савремена администрација, Београд, 2003.

Облици провјере знања и оцјењивање:

Провјера знања врши се путем првог и другог колоквијума, као и кроз семинарске радове и активно укључивање студената у току наставног процеса.

Похађање наставе

5 бод.

Семинарски рад

25 бод.

Завршни испит

25 бод.

Активност на настави

5 бод.

Колоквијуми

40 бод.

Укупно

100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

 Перица Мацура,  редовни професор

Огласна табла