Инжењерско предузетништво – 2016

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Изборни

8

30 + 30

3

Наставници

Зорана Танасић, ванредни професор
Мирослав Бобрек, редовни професор

Катедра

Студијски програм

Заштита на раду

Условљеност другим предметима

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да се студенти оспособе за праћење и реализацију технолошких иновација кроз израду пословног плана и анализу могућности за покретања властитог бизниса (start up). Такође, студенти ће се упознати са националним и међународним облицима финансијске и организационе подршке иноваторству и предузетништву.

Исход учења

Студенти ће бити у стању да: препознају и анализирају инжењерске идеје (инвенције) и иновације, објасне процес развоја производа од инвенције до иновације, припреме и креирају пословни модел (business model) за пласирање производа на одређене сегменте тржишта при чему ће симулирати начин и динамику стицања профита кроз животни циклус производа. Такође, студент ће бити у могућности да проводи анализе пословне идеје (изводљивост, привредна дјелатност, конкуренти, правне и етичке норме, људски ресурси и тимски рад, ...) и њену елаборацију у пословном плану.

Садржај предмета

Постиндустријско друштво и карактеристике. Знање, иновације и квалитет као предуслови пословања на глобалном тржишту. Предузетник и предузетништво. Животног циклус производа и развој производа као главни носиоци инжењерске иновације и пословне идеје. Архитектура пословног модела, претварања пословне идеје у профит. Примјери пословних модела. Дефиниција и класификација пословних процеса. Процесна организација и обезбјеђење квалитета производа. Основе предузетништва и предузетничког процеса. Маркетиншки и економски аспекти и методе у предузетништву. Инвестиције и финансирање пословног подухвата. Израда, евалуација и презентација пословног плана у 12 корака. Интелектуални капитал и заштита власништва. Облици друштвене и међународне подршке предузетништву. Европска платформа за стратешки развој производа заснованих на знању и иновацијама (horizon 2020). Фабрике будућности.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе и израда пословног плана.

Литература

  • Barringer, B. R., Ireland, R. D.: Entrepreneurship: successfully launching new ventures, Prentice Hall, New Jersey, 2010

  • Бојовић, В., Шенк, В., и други: Водич за предузетништво, Конекта конс., Нови Сад, 2007.

  • Петковић, Д. и други: Водич за предузетништво, Универзитет у Зеници, Зеница, 2010.

  • Бобрек, М.,Танасић, З., Травар, М.: Процесна организација, Машински факултет, Бања Лука, 2007.

Облици провјере знања

Предавања, колоквијуми и израда и презентацију пословног плана у тимском раду. Студија случаја реализованих иновативних пројеката.
Похађање и активност на настави
5 бод.
Колоквијуми, I и II
30 бод.
Завршни испит
30 бод.
Пословни план
35 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет

Огласна табла