(07О2ИС) Инжењерска статистика

Назив предмета

ИНЖЕЊЕРСКА СТАТИСТИКА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

Обавезни

IV

2 П + 2 В

5

Наставници

 Горан Јањић,  ванредни професор

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је да упозна студента са основама метода и модела статистике у извођењу инжењерских експеримената, анализи података са статистичким закључивањем, те оспособи студенте за извођење експеримената.

Исход учења

Студент је оспособљен да може правилно планирати употребу и експлоатисати одређене појаве у инжењерству, као факторе у истраживању. Истовремено је у стању да на бази посматрања постави модел, изведе одговарајућа мјерења и изврши статистичка закључивања. Истраживање корелацијских веза и значајности фактора посматрања је крајњи исход учења.

Садржај предмета

Увод у теорију статистике и вјероватноће. Дискретна анализа: дескриптивне стат. мјере и мјере варијације. Случајне промјенљиве и модели распореда вјероватноћа. Вјероватноћа, математичке операције и правила, вјероватноћа узрока – Бајесова теорема. Врсте индустријских података и издвајање података. Приказивање анализираних података. Дијаграми расипања и корелациона анализа. Случајне промјенљиве и модели распреда вјероватноће Узорковање и узорачке дистрибуције Интервали повјерења и тестирање хипотеза Анализа варијанси: факторски план експеримента у истраживању. Постављање плана експеримента. Обрада статистичких података у експериментима у индустрији уз примјену софтверских алата MINITAB или SPSS. Регресиона и корелациона анализа фактора експеримента. Анализа временских серија.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања и рачунске вјежбе. Израда домаћег задатка, учење и самостална израда припремних и испитних задатака.

Литература

  • Ловрић, М., Комић, Ј., Стевић, С.: Статистичка анализа, Економски факултет, Бања Лука, 2006.

  • Скакић, Н.: Теорија вјероватноће и математичка статистика, Научна књига, Београд, 2001.

Облици провјере знања

Израда домаћих задаћа, тестови и колоквијуми и завршни испит. Тестови и колоквијуми су писмени а испит усмени.

Похађање наставе
5 бод.
Домаћи задаци (2×5)
10 бод.
Завршни испит
30 бод.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијуми (2×25)
50 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

Горан Јањић,  ванредни професор

Огласна табла