(16-Б50ИСТ) Инжењерска статистика

Назив предмета

ИНЖЕЊЕРСКА СТАТИСТИКА

Шифра предмета

Статус

Семестар

Број часова

ECTS

16‐Б50ИСТ

Обевезни

V

2 П + 2 В

6

Наставници

др Горан Јањић, доцент

Условљеност другим предметима

Облик условљености

Нема

Нема

Циљ изучавања предмета

Циљ предмета је усвајање знања и вјештина у примјени статистичких метода неопходних за извођење инжењерских експеримената и анализу података са статистичким закључивањем при рјешавању конкретних проблема из праксе.

Исход учења

Студент ће бити у стању да:
 • дефинише и израчуна основне мјере дескриптивне статистике,

 • опише основне теоријске распореде, образложи њихово значење и користи их у експериментима,

 • креира обрасце за прикупљање података, прикупи и припреми за обраду потребне статистичке податке,

 • правилно интерпретира централну граничну теорему и креира план узорковања,

 • оцијени поједине параметре статистичког скупа на основу параметара добијених из узорака,

 • испита прихватљивост тврдњи или претпоставки о параметрима основног скупа,

 • објасни и проведе Hi‐kvadrat тест,

 • на бази посматрања конкретног инжењерског проблема постави модел, примјени адекватну, статистичку методу и изврши статистичко закључивање,

 • користи одабране статистичке софтверске пакете.

Садржај предмета

Прикупљање, сређивање, обрада и приказивање података. Дескриптивне статистичке мјере. Случајне промјенљиве и модели распореда вјероватноћа. Узорковање и узорачке дистрибуције.Креирање образаца за прикупљање статистичких података (контролне листе, упитници).Прикупљање података у индустрији. Контролне карте. Интервали повјерења. Тестирање статистичких хипотеза. Анализа варијансе.Hi‐kvadratтест. Постављање плана експеримента.Обрада статистичких података у експериментима у индустрији уз примјену одабраног статистичког софтверског пакета. Обрада упитника и корекција грешака.

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, аудиторне вјежбе, рачунарске вјежбе, анализе случајева примјене.

Литература

 • Жижић, Ловрић, Павличић;Методи статистичке анализе, Економски факултет Београд,2006.

 • Montgomery, D., Runger, G.: Applied Statistics and Probability for Engineers, John Wiley & Sons, 2003.

 • Јасмин Комић; Методи статистичке анализе кроз примјере: Збирка задатака, Економски факултет Бања Лукa, 2000.

Облици провјере знања

Два колоквијума и завршни испит.
Активност на настави
5 бод.
Колоквијум 1
35 бод.
Завршни испит
30 бод.
Колоквијум 2
30 бод.
Укупно
100 бод.

Посебне назнаке за предмет:

Име и презиме наставника који је припремио податке:

др Горан Јањић, доцент

Огласна табла