Инжењерска графика – 2016
Статус Семестар Број часова ECTS
Обавезни 1 3 + 3 7
Наставници

Живко Бабићванредни професор

Горан Јотићвиши асистент

Тихомир Мачкићвиши асистент

Катедра

Катедра за механику и конструкције

Студијски програм

Сви студијски програми

Условљеност другим предметима
Циљ изучавања предмета

Оспособљавање студента за познавање принципа представљања тродимензионалних замисли на дводимензионалном папиру и развијање способности просторног представљања и размишљања. Савладавање основа конвенционалног и модерног начина израде техничких цртежа и комуницирања путем цртежа.

Исход учења

Студент ће моћи рјешавати узајамне односе геометријских елемената у простору, те примијенити традиционалне и CAD технике при изради техничких цртежа дијелова и склопова. Студент ће моћи примјењивати ISO систем толеранција мјера и облика и квалитета површина, те бити оспособљен за систематичност, тачност, уређеност и естетичност при изради цртежа и скица.

Садржај предмета

Врсте пројектовања. Координатни системи. Квадранти и октанти. Пројекција тачке, дужи, праве, равни и њихови просторни односи. Трансформација и ротација. Права величина дужи, углова и ликова. Геометријска тијела и површи. Пресјеци тијела са равни. Продори тијела и методе одређивања продора. Техничка документација и елаборати. Врсте цртежа. Значај и примјена стандардизације. Формати и превијање цртежа. Заглавље и саставница. Техничко писмо. Линије. Принципи приказивања дијелова на цртежу (ортогонално пројицирање, погледи, просторно приказивање). Правила техничког цртања (цртање спољњег изгледа, пресјеци, шрафирање, упрошћења при цртању). Општа начела котирања. Елементи кота. Опште и посебне одредбе о котирању. Скицирање и снимање машинских дијелова. Израда радионичког цртежа. Означавање стања површина. Квалитет обрађене површине. Ознаке површинске заштите и термичке обраде. Значај толеранција. Толеранције дужинских мјера. ISO систем толеранција. Толеранције облика и положаја. Склопни цртежи. Упознавање са модерним принципима, концептима и системима за аутоматизовану израду техничких цртежа. Опрема за аутоматизовану израду техничких цртежа. Програмска подршка за аутоматизовану израду техничких цртежа (Auto CAD, CATIA, Solid Works).

Методе наставе и савладавања градива

Предавања, вјежбање задатака, израда графичких радова на папиру или рачунару, консултације.

Литература
 1. Ж. Бабић: Нацртна геометрија, Машински факултет Бања Лука, 2010.
 2. В. Ђуровић: Нацртна геометрија, Научна књига, Београд
 3. Чучаковић Александар, Живановић Стеван, Збирка задатака из нацртне геометрије и перспективе са решеним примерима, Академска мисао, Београд, 2004.
 4. Ж. Бабић: Инжењерска графика, скрипта, Машински факултет Бања Лука, 2009.
 5. С. Ђорђевић: Инжењерска графика, Машински факултет Београд
Облици провјере знања

Похађање наставе, вјежбање задатака и израда и оцјењивање графичких радова, два колоквијума, завршни испит.

Присуство настави 5 бод. Колоквијум 1 15 бод. Завршни испит 40 бод.
Графички радови 20 бод. Колоквијум 2 20 бод. Укупно 100 бод.
Посебне назнаке за предмет

Контакт

 • Универзитет у Бањој Луци
 • Војводе Степе Степановића 71
 • 78000 Бања Лука
 • Република Српска
 • Босна и Херцеговина

 

 • Централа: + 387 (0)51 433 000
 • Факс: + 387 (0)51 465 085
 • Студентска служба: + 387 (0)51 433 030

Друштвене мреже

Пронађите Факултет на друштвеним мрежама